งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและโครงสร้างของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและโครงสร้างของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและโครงสร้างของ อปท.
เขตพื้นที่และอำนาจหน้าที่ของ อปท. พัฒนาการเชิงโครงสร้างของ อปท. การปฏิบัติงานของ อปท.

2 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
๑. รูปแบบทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร, เมือง, ตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

3 ข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษ
ด้าน รูปแบบทั่วไป รูปแบบพิเศษ งบประมาณ ได้รับการจัดสรรผ่าน กกถ. และ มท. ขอรัฐได้โดยตรง ระเบียบ การปฏิบัติงาน ใช้ระเบียบ มท. ออกระเบียบใช้เอง อำนาจหน้าที่ ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง เน้นตามลักษณะพิเศษ ของพื้นที่

4 ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ( ณ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕๔) ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๕ แห่ง ๒. เทศบาล ๒,๐๑๐ แห่ง ๒.๑ เทศบาลนคร ๒๖ แห่ง ๒.๒ เทศบาลเมือง ๑๔๔ แห่ง ๒.๓ เทศบาลตำบล ๑,๘๔๐ แห่ง ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๗๖๕ แห่ง ๔. กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ๕. เมืองพัทยา ๑ แห่ง รวม ๗,๘๕๒ แห่ง

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๔
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๔ - อปท.ต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น - การจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ ที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่าง จากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระทำได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

6 องค์การบริหารส่วนตำบล
สภา อบต. นายก อบต.(เลือกตั้งโดยตรง) เลือกตั้งหมู่บ้านละ ๒ คน มี ๑ ม. ๖ คน/มี ๒ ม.ๆ ละ ๓ คน รองนายกฯไม่เกิน ๒ คน ประธานสภาฯ ๑ คนรอง ๑ คน เลขานุการนายกฯ ๑ คน เลขาฯสภา เลือกจาก ปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาฯ ๑ คน ปลัด อบต. ส่วนราชการ ส่วนราชการ

7 เลือกจากสมาชิกฯ หรือพนักงาน
โครงสร้างเทศบาล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เลขานุการสภาฯ เลือกจากสมาชิกฯ หรือพนักงาน รองนายกฯ เลขาและที่ปรึกษา

8 จำนวนสมาชิกและผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาล จำนวนเลขา และที่ปรึกษา
ประเภท เทศบาล จำนวนสมาชิก จำนวน รองนายก จำนวนเลขา และที่ปรึกษา (คน) ไม่เกิน (คน) เทศบาลตำบล ๑๒ เทศบาลเมือง ๑๘ เทศบาลนคร ๒๔

9 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก / เลขา+ที่ปรึกษา
สภา อบจ. นายก อบจ. ประธานสภา รองประธานสภา ๒ คน รองนายก / เลขา+ที่ปรึกษา ปลัด อบจ. เลขานุการสภาฯ รอง ปลัด อบจ. ส่วนราชการ ส่วนราชการ

10 จำนวนสมาชิกและผู้ช่วยผู้บริหาร อบจ.
จำนวนราษฎร จำนวนสมาชิก จำนวนรองนายก จำนวนเลขา+ที่ปรึกษา (คน) ไม่เกิน (คน) ไม่เกิน ๕ แสนคน ๒๔ เกิน ๕ แสน - ๑ ล้านคน ๓๐ เกิน ๑ ล้าน - ๑.๕ ล้านคน ๓๖ เกิน ๑.๕ ล้าน - ๒ ล้านคน ๔๒ เกิน ๒ ล้านคน ขึ้นไป ๔๘

11 มาจาการเลือกตั้งโดยตรง นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้ง ทำหน้าที่เลขานุการสภา
สภาเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยา ๒๔ คน นายกเมืองพัทยา มาจาการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน -ประธานสภา ๑ คน เลือกจากสมาชิกสภา -ประธานสภาอาจแต่งตั้งเลขานุการ ประธานสภา และผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินจำนวนรองประธาน นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้ง - รองนายกเมืองพัทยา ไม่เกิน ๔ คน - เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายก ไม่เกินจำนวนรองนายก - ที่ปรึกษาไม่เกิน ๕ คน รองประธานสภา ๒ คน เลือกจากสมาชิกสภา ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภา ส่วนราชการต่าง ๆ

12 กรุงเทพมหานคร สภา กทม. ผู้ว่าราชการ กทม. - สมาชิกสภา กทม. เขตละ ๑ คน
คำนวณจากเขตละ ๑ แสนคน เศษ ๑ แสน ถ้าเกิน ๕ หมื่น เพิ่ม ๑ คน - วาระ ๔ ปี - รองผู้ว่าฯ ไม่เกิน ๔ คน - เลขาผู้ว่าฯ ๑ คน - ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯ ไม่เกินจำนวนรองผู้ว่าฯ - ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะ ที่ปรึกษา รวมกันไม่เกิน ๙ คน ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน วาระ ๒ ปี เลขาประธาน ๑ คน ผู้ช่วยเลขา ๒ คน

13 สภาเขตมีอำนาจหน้าที่
เขตและสภาเขต สภาเขต - สมาชิกสภาเขต เขตละ ๗ คน เกินแสน เพิ่ม ๑ คนต่อแสน เศษถ้า ๕ หมื่น เพิ่ม ๑ คน - วาระ ๔ ปี ผู้อำนวยการเขต (ข้าราชการ กทม.) สภาเขตมีอำนาจหน้าที่ (๑) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่อผู้อำนวยการเขต และสภา กทม. (๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต (๓) ติดตามดูแลการดำเนินการของสำนักงานเขต (๔) ให้คำแนะนำหรือข้อสังเกตต่อผู้อำนวยการเขต (๕) ให้คำปรึกษาตามที่ผู้อำนวยการเขตร้องขอ (๖) ตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำกิจการหรือสอบสวนหรือศึกษา เกี่ยวกับงานของสภาเขต - ประธานสภาเขต ๑ คน - รองประธานสภาเขต ๑ คน - วาระ ๑ ปี


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและโครงสร้างของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google