งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายการบริหารงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายการบริหารงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายการบริหารงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(CLUSTER) 1 ตุลาคม กันยายน 2558 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางไพลิน เจตน์เจริญรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหาร รศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง นางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานระบบยาและเวชภัณฑ์ ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล นพ.สุภกิจ ขมวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร นางนวลจันทร์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการเงินและงบประมาณ ผศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ ผศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ รศ.นพ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหารความเสี่ยง รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานจัดซื้อและบริหารพัสดุ TRC.CH-TMR

2 (CLUSTER) 1 October 2011 - 30 September 2015
Executive (CLUSTER) 1 October September 2015 Associate Professor Sophon Napathorn, M.D. Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital Prasert Trivijitsilp, M.D. Asso. Prof. Administrative Affairs Deputy Director, Dootchai Chaiwanichsiri, M.D. Associate Professor Financial Affairs Deputy Director, Sompongse Suwanwalaikorn, M.D. Associate Professor Deputy Director, Service Affairs Chanchai Sittipunt, M.D. Associate Professor Supporting Service Affairs Deputy Director, Deputy Director, Strategic Management Jiruth Sriratanaban, M.D.,MBA Ph.D. Associate Professor and Quality Improvement Yuwaree Pichitchok, M.D. Assistant Professor Human Resources Affairs Deputy Director, Rattaplee Pak-art, M.D.,F.A.C.S. Associate Professor Information Technology Deputy Director, Kanjanee Opastipagorn Director of Nursing Pailin Jedjaroenruk Administrative Affairs Assiatant Director, Weerapan Khovidhunkit, M.D.,Ph.D. Associate Professor Assistant Director, Financial Affairs Malinee Dusitakorn Assiatant Director, Service Affairs Penprapa Tangwanchareon Pharmaceutical and Medical Assiatant Director, Equipment system Affairs Parima Hirunwiwatkul, M.D. Assistant Professor Quality Development Affairs Assiatant Director, Human Resources Affairs Assistant Director, Assistant Director, Information Supakij Khomvilai, M.D. Technology Affairs Sopark Manasnayakorn, M.D.,Ph.D. Associate Professor Physical and Building Affairs Assistant Director, Nuanchan Chongsawat Finance andBudget Assiatant Director, Assistant Director, Critical and Apichai Angspatt, M.D. Associate Professor Emergency Patient Affairs Chawalit Lertbutsayanukul, M.D. Associate Professor Supporting Service Affairs Assiatant Director, Wiroj Jiamjarasrangsi, M.D.,Ph.D. Associate Professor Health Promotion Affairs Assiatant Director, Sukanya Chaikittisilpa, M.D. Assistant Professor Environmental and Building Affairs Assistant Director, Ruenreong Leelanukrom, M.D. Associate Professor Risk Management Affairs Assistant Director, Assistant Director, Purchasing and Songklot Aeumjaturapat, M.D. Associate Professor Supplies Administrative Affairs TRC.CH-TMR


ดาวน์โหลด ppt สายการบริหารงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google