งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ( ต. ค.49 – ก. ย. 50) ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ( ต. ค.49 – ก. ย. 50) ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ( ต. ค.49 – ก. ย. 50) ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพ คน 849,000 1,139,835 134.26 และการมีงานทำ  ประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ คน 1,216,500 1,617,277 132.95 คนหางาน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่า คน 1,000,000 2,106,432 210.64 ด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร คน 6,000,000 10,118,764 168.65 ตลาดแรงงาน  คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน คน 800,000 731,021 91.38

2 2 1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและ การมีงานทำ เป้าหมาย 849,000 คน ผลงาน 1,139,835 คน (134.26%) ร้อย ละ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐาน ราก การให้บริการ จัดหางานใน ประเทศ การให้บริการ จัดหางาน ต่างประเทศ แหล่งที่มา : 1. รายงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ( กบ.) และแบบ รายงานกผส. ( แบบ 03102) 2. ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ 3. ระบบสารสนเทศจัดหางานใน ประเทศ 4. ระบบคอมพิวเตอร์ On – line ( สรต.) เป้า 95,000 คน ผล 152,151 คน เป้า 415,000 คน ผล 579,331 คน เป้า 200,000 คน ผล 248,824 คน เป้า 139,000 คน ผล 159,529 คน การส่งเสริมการ จัดหางาน 1234

3 3 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมี งานทำ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีอาชีพ และมีงานทำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ผู้ มีอาชีพ / มีงานทำ ( ในประเทศ + ตปท.+ สร้างอาชีพ ใหม่ให้คนว่างงาน ) 243,562 (173,690 + 68,237+1,635) ผู้มาใช้บริการและส่งตัวไปพบ นายจ้าง ( ผู้สมัครงานไปพบนายจ้าง + ตปท. + ผู้ที่ใช้บริการสร้างอาชีพใหม่ฯ ) 291,973 (220,009 + 68,237 + 3,727) คิดเป็นร้อยละ 83.42 หมายเหตุ : กรณีคิดจากผู้สมัครงานไปพบนายจ้าง แหล่งที่มา : แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03102, 03201) / กองส่งเสริมการมีงานทำ ตปท. คิดเฉพาะกรม จัดส่งและ บจ. จัดส่ง

4 4 2. ประชาชนได้รับบริการแนะแนว อาชีพ เป้าหมาย 1,216,500 คน ผลงาน 1,617,277 คน (132.95%) ร้อย ละ แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน แนะแนวอาชีพให้กับ กลุ่มคนพิเศษ แหล่งที่มา : 1. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03102) 2. แบรายงาน กผส. ( แบบ 03102) 12

5 5 ประชาชนได้รับบริการ แนะแนวอาชีพ ตัวชี้วัดคุณภาพ : ผู้มารับบริการแนะแนว อาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้มารับบริการแนะ แนวอาชีพนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ 649 คน ผู้ได้รับบริการตอบ แบบสอบถาม 654 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 แหล่งที่มา กส.

6 6 3. คนหางานได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน เป้าหมาย 1,000,000 คน ผลงาน 2,106,432 คน (210.64%) 1 ตรวจสอบควบคุมผู้จัดหา งาน และคุ้มครองคนหางาน 2 ร้อยละ 3 ตรวจสอบควบคุมผู้ จัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน ( ค้ามนุษย์ ) แหล่งที่มา : 1. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03401) 2. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03401) 3. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03401) เป้า 915,050 คน ผล 441,447 คน เป้า 4,950 คน ผล 1,017 คน เป้า 80,000 คน ผล 70,086 คน รับเรื่องร้องทุกข์ ของคนหางาน ช่วยเหลือ คนหางานให้ได้รับ เงินคืนและ ดำเนินคดีผู้กระทำ ผิดกฎหมาย 0 10 0 200200 300300 400 350.9 6 % 52.9 7 % 199.23 % เป้า 915,050 คน ผล 1,823,039 คน เป้า 4,950 คน ผล 2,622 คน เป้า 80,000 คน ผล 280,771 คน 2

7 7 คนหางานได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน และคุ้มครอง คนหางาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถิติคนหางานที่ร้องทุกข์ลดลงเมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 5 ปี 2549 ปี 2550 ผลต่างร้อยละ 2,965 คน 2,412 คน 553 คน 18.65 แหล่งที่มา : กองตรวจและ คุ้มครองคนหางาน รับเรื่องร้อง ทุกข์

8 8 4. ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน เป้าหมาย 6,000,000 คน ผลงาน 10,118,764 คน (168.65%) ทำเอกสารเผยแพร่ Internet หนังสือพิมพ์ อื่นๆ ( เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ประชุม นิทรรศการ บรรยายฯ ) 5,036,235 คน (49.7 7%) 2,189,791 คน (21.6 4%) 1,662,359 คน (16.4 3%) 1,230,379 คน (12.16 %)

9 9 ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ผู้ได้รับบริการนำข้อมูล ไปใช้ ประโยชน์ 6,680 คน ผู้ได้รับบริการตอบ แบบสอบถาม 9,244 คน คิดเป็นร้อยละ 72.26 แหล่งที่มา กวต.

10 10 5. คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบ การทำงาน เป้าหมาย 800,000 คน ผลงาน 731,021 คน (91.38%) พิจารณา การทำงาน ของคนต่าง ด้าว จัดทำทะเบียน คนต่างด้าว ที่ขออนุญาต ทำงาน ตรวจสอบการทำงานของคน ต่างด้าวและสถาน ประกอบการ แหล่งที่มา : 1. แบบรายงาน กผส.( แบบ 03301) 3. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03301) 2. แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03301) เป้า 800,000 คน ผล 731,021 คน เป้า 800,000 ครั้ง ผล 969,216 ครั้ง เป้า 243,790 คน ผล 395,323 คน ร้อย ละ เป้า 37,330 แห่ง ผล 126,634 แห่ง 123

11 11 คนต่างด้าวได้รับการ จัดระบบการทำงาน (80.73 %) 590,172 คน มติ ครม. และ ม.12 ม. 7 และ ม.10 (19.2 7%) 140,84 9 คน แหล่งที่มา : 3 แบบรายงาน กผส. ( แบบ 03301) รวมทั้งหมด 731,021 คน

12 12 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถิติคนต่างด้าว ทำงานโดยผิดกฎหมาย ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา ตรวจทำผิดคิดเป็น ร้อยละ 351,37888,73025.25 386,26090,01523.30 ปีงบประมาณ 2549 ปีงบประมาณ 2550 คนต่าง ด้าว ทำงานโดยผิด ก. ม. ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 25.25 -23.30 = 1.95 แหล่งที่มา : กองตรวจและคุ้มครองคนหางานและศูนย์ สารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ( ต. ค.49 – ก. ย. 50) ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google