งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บเงินของโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บเงินของโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บเงินของโรงเรียน

2 คำนิยาม 1. การรับบริจาค  ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิหวังผลตอบแทน
 ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิหวังผลตอบแทน 2. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ ผู้มอบให้ช่วงรับนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนกับโอกาสเข้าเรียน ผิดระเบียบของราชการ

3 คำนิยาม 3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีโครงการ
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ ผู้ปกครอง / นักเรียน สมัครใจ

4 คำนิยาม 3. เงินบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด คณะกรรมการสถานศึกษา และ สพท. เห็นชอบ ผู้ปกครอง / นักเรียน สมัครใจ

5 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 กำหนดให้รัฐจะต้องจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

6 เงินที่รัฐจัดให้เพื่อจัดการศึกษา
ในลักษณะเงินอุดหนุนรายหัว ต่อปีการศึกษา * ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท * ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท * ระดับ ม.ต้น 3,500 บาท * ระดับ ม.ปลาย 3,800 บาท

7 การหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
* กระทรวงศึกษาธิการสามารถประกาศ ให้โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษา นอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

8 * กำหนดค่าใช้จ่ายใดที่อยู่นอกหลักสูตรและ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่าย
* กำหนดค่าใช้จ่ายใดที่รัฐจัดให้แล้ว * กำหนดค่าใช้จ่ายใดที่อยู่นอกหลักสูตรและ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่าย * คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ * ประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ล่วงหน้า * ผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจ

9 หลักเกณฑ์ สพฐ. เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 510 ลว. 9 มีนาคม 2552

10 เงื่อนไขการเก็บ นอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ สพฐ. กำหนด
* เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน นอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ สพฐ. กำหนด * คณะกรรมการสถานศึกษา และ สพท. เห็นชอบ * ผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจ

11 หลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด แจ้งตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ ว 510 ลว
หลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด แจ้งตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ ว ลว. 9 มี.ค. 2552 * ค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ที่นักเรียนใช้ร่วมกันในโรงเรียน ไม่ให้เก็บ (22 รายการ)

12 * ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนได้
1 ห้องเรียนพิเศษ EP MEP หรือ ด้านวิชาการต่าง ๆ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ นร. รวม 4 รายการ ไม่เกินคนละ 1,000 บาท / ภาคเรียน

13 3 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน เกินมาตรฐานรัฐจัดให้ 4 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 5 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 6 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 20 คน) 7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกินมาตรฐานรัฐจัดให้

14 * ค่าใช้จ่ายสวัสดิการนักเรียน
1 ค่าประกันอุบัติเหตุ 2 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 3 ค่าอาหาร 4 ค่าหอพัก 5 ค่าซักรีด


ดาวน์โหลด ppt การเก็บเงินของโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google