งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยเลขา สามารถจัดตั้งกองทุนพัฒนา อาชีพการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรเป็น แบ่งการบริหาร ลงในกลุ่มรับผิดชอบทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1. กองทุนพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยเลขา สามารถจัดตั้งกองทุนพัฒนา อาชีพการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรเป็น แบ่งการบริหาร ลงในกลุ่มรับผิดชอบทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1. กองทุนพันธุ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ช่วยเลขา

3

4

5 สามารถจัดตั้งกองทุนพัฒนา อาชีพการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรเป็น แบ่งการบริหาร ลงในกลุ่มรับผิดชอบทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1. กองทุนพันธุ์สัตว์ 20,000 บาท 2. กองทุนศูนย์ผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว 270,000 บาท 3. กองทุนผลิตข้าวหอมมะลิ 50,000 บาท 4. กองทุนแปรรูปข้าวกล้อง งอก 40,000 บาท 5. กองทุนหนึ่งตำบลหนึ่งโรง ปุ๋ย 100,000 บาท

6

7

8

9 จัดตั้งเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิก 60 คน ใน ปี 2554 ได้รับการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มแปรรูป ข้าวกล้องงอกนำร่อง กลุ่มดำเนินการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และ แปรรูปข้าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มมูลค่าโดย การผลิต 1. ข้าวกล้องงอก 2. ไอศกรีมข้าวกล้องงอก 3. ป๊อปไรท์ 4. ข้าวกล้องอกฟรุตสลัด ทำให้สมาชิกในกลุ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม ประมาณ 240,000 บาท / เดือน เป็นกลุ่มต้นแบบที่เข้มแข็งของตำบลอีกกลุ่ม หนึ่ง จึงจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ มีคณะนักศึกษา - อาจารย์ เข้ามาศึกษาดูงานประมาณ 1,500 คน / ปี

10

11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสระสมิงได้รับ คัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2555 ของอำเภอวารินชำราบ เป็น วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ใน กลุ่ม ประมาณ 250,000 บาท / ปี และ ผลิตสาร ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและเป็น วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเสื่อจากใบเตย เป็นกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน และในกลุ่ม เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ เข้มแข็ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ เรียนรู้ชุมชนของตำบลสระสมิง สถานที่ ดำเนินการบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระ สมิง สมาชิก 50 คน

12 เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นจำนวน 60,000 บาท ต่อฤดูกาลผลิตนอก ฤดู / ไร่ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการบริหาร จัดการกลุ่มมีการระดมทุนในกลุ่มเพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกลุ่มส่งเสริม อาชีพที่ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยเลขา สามารถจัดตั้งกองทุนพัฒนา อาชีพการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรเป็น แบ่งการบริหาร ลงในกลุ่มรับผิดชอบทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1. กองทุนพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google