งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 1. การบริหารงานมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการที่ดี - ประสิทธิภาพ - ธรรมาภิบาล - พึ่งพาตนเอง

3 2. การบริหารงานมหาวิทยาลัย บริหารวิชาการ บริหารเงิน บริหารคน ด้านการสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

4 3. การบริหารเงิน - งบประมาณ แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

5 4. การบริหารเงินรายได้ ( เพื่อการพึ่งพาตนเอง) ค่าเล่าเรียน ค่าบริการวิชาการ ค่าบำรุงงานวิจัย แหล่ง : ค่าสิทธิประโยชน์ การรณรงค์บริจาค

6 5. การแสวงหารายได้ จากการรณรงค์การบริจาค การให้ผลตอบแทนต่อผู้บริจาค - การลดภาษี - การลดภาษี - การประกาศเกียรติคุณ - การประกาศเกียรติคุณ - การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ วัตถุประสงค์ชัดเจน / ผู้บริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา การพัฒนา และการบริการวิชาการ

7 6. การรณรงค์บริจาค เพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา (กองทุน) - นักศึกษา - นักศึกษา - อาจารย์ - อาจารย์ อุปกรณ์การบริการ – การแพทย์ / อื่น ๆ อาคาร / สถานที่ ยานพาหนะ อื่น ๆ

8 7. การรณรงค์บริจาค - วิธีการ ประจำ ระยะสั้น - โครงการเฉพาะ - โครงการพิเศษ ระยะยาว - เป้าหมายชัดเจน

9 8. แหล่งการรณรงค์บริจาค ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษาเก่า

10 9. การสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเก่า การพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างความภูมิใจ - มั่นใจในมหาวิทยาลัย บรรยากาศด้านวิชาการ - ด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย การต้อนรับ และเยี่ยมเยือนนักศึกษาเป็นประจำ

11 10. การดำเนินการรณรงค์ : นักศึกษาเก่า – กลยุทธ์/วิธีการ การสร้างความสัมพันธ์ - ในโอกาสของมหาวิทยาลัย การพบปะ – ผู้บริหาร / นักศึกษาเก่า การกระตุ้นเป็นระยะ ๆ โดยสื่อต่าง ๆ การบริการวิชาการ พัฒนา - ฝึกอบรมนักศึกษาเก่า

12 11. การจัดตั้งเป็นกองทุนนักศึกษา - ตามที่ต้องการ ภูมิลำเนา - จังหวัด คณะ - วิชา กลุ่มเฉพาะของนักศึกษาเก่า

13 12. เป้าหมายการบริจาคของนักศึกษาเก่า การสร้างสิ่งก่อสร้าง - อนุสรณ์ การจัดทำเป็นกองทุนการศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัย การบริจาคเป็นประจำเพื่อทุนเฉพาะตัว


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google