งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน
บททดสอบ สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน

2 เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ
คุณครูครับ เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ พร้อมน่ะครับ

3 ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง เลือกข้อความ ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4 ของโรงเรียน หมายถึงข้อใด
1. คติพจน์ ของโรงเรียน หมายถึงข้อใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ข. จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง ค. ความมีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต

5 2. รูปเรือใบ ในตราสัญลักษณ์ ของมูลนิธิฯเป็นคติในแง่ใด
ก. ชีวิตคือการต่อสู้ ข. ความพากเพียร ค. แสงสว่างชีวิต ง. ความสำเร็จ

6 จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้น เรื่องใด
3. คณะเซนต์คาเบรียล จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้น เรื่องใด ก. คติธรรมแห่งชีวิตนักบุญมงฟอร์ต ข. ความยากจนของคริสต์ศาสนิกชน ค. ความบริสุทธิ์ทางจิตใจของผู้เรียน ง. ความสำเร็จสูงสุดของการดำเนินชีวิต

7 4. โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีกี่ฝ่าย
ก. 5 ฝ่าย ข. 6 ฝ่าย ค. 7 ฝ่าย ง. 8 ฝ่าย

8 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5. วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ก. มุ่งสู่มาตรฐานสากล ข. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์

9 6. คำว่า อัสสัมชัญ แปลว่าอะไร
6. คำว่า อัสสัมชัญ แปลว่าอะไร ก. ที่อยู่อาศัย ข. วิชา ความรู้ ค. การบำเพ็ญพรต ง. สถานที่บำเพ็ญพรต และหาวิชา ความรู้

10 7. คำขวัญของโรงเรียน คือข้อใด
7. คำขวัญของโรงเรียน คือข้อใด ก. คุณธรรม นำความรู้ คู่ชีวิต ข. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต ค. น่าอยู่ น่าเล่น น่าเรียน ง. เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

11 8. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มีจำนวนครูและบุคลากร ทั้งหมดกี่คน ก. 288 คน ข. 298 คน ค. 309 คน ง. 390 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

12 ก. ชงโค ข. ประดู่ ค. นนทรี ง. บานบุรี 9. ดอกไม้ประจำโรงเรียน
คือ ดอกอะไร ก. ชงโค ข. ประดู่ ค. นนทรี ง. บานบุรี

13 10. เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
หมายถึงข้อใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ข. คุณธรรม นำความรู้ คู่ชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. มุ่งสู่มาตรฐานสากล

14 11. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีอัตราส่วน นักเรียน : ครู คือ
มีอัตราส่วน นักเรียน : ครู คือ ก. นักเรียน 18 คน : ครู 1 คน ข. นักเรียน 20 คน : ครู 1 คน ค. นักเรียน 22 คน : ครู 1 คน ง. นักเรียน 24 คน : ครู 1 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

15 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
12. อัตลักษณ์ (Identity) ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ หมายถึงข้อใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ข. คุณธรรม นำความรู้ คู่ชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. มุ่งสู่มาตรฐานสากล

16 13. ข้อใดไม่ใช่ โครงการพิเศษ
ของโรงเรียน ก. โครงการโรงเรียนสีเขียว ข. โครงการ SMART STUDENT ค. โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ง. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

17 14. คณะกรรมการในข้อใด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2551 ก.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ข.คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ค.คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน ง.คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

18 ของโรงเรียน เปิดสอน กี่ หลักสูตร
15. หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน เปิดสอน กี่ หลักสูตร ก. 1 หลักสูตร ข. 2 หลักสูตร ค. 3 หลักสูตร ง. 4 หลักสูตร

19 Modern Language Program :MLP หมายถึง
16. หลักสูตร Modern Language Program :MLP หมายถึง ก. หลักสูตรใหม่ ข. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ค. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ง. ถูกทุกข้อ

20 17. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มี ห้องเรียน จำนวน กี่ห้อง
ก. 79 ข. 89 ค. 99 ง. 109 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

21 18. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีโครงการพิเศษ กี่ โครงการ
ก. 1 โครงการ ข. 2 โครงการ ค. 3 โครงการ ง. 4 โครงการ

22 19. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมดกี่คน
ก. 4,402 คน ข. 4,493 คน ค. 4,339 คน ง. 4,393 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

23 ก. วิสัยทัศน์ ข. เป้าหมาย ค. ปรัชญา ง. คติพจน์
20. โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต เกี่ยวกับข้อใด ก. วิสัยทัศน์ ข. เป้าหมาย ค. ปรัชญา ง. คติพจน์

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google