งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปหน่วยที่ 4 ใบความรู้ที่ 1 โดย ด. ช. จิรายุทธ กาบปัญโญ เลขที่ 3 ด. ช. ณัฐชนน ทาแกง เลขที่ 4 ด. ช. ดนุพงษ์ ราชสม เลขที่ 5 ด. ช. ทินกร ตาสาย เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปหน่วยที่ 4 ใบความรู้ที่ 1 โดย ด. ช. จิรายุทธ กาบปัญโญ เลขที่ 3 ด. ช. ณัฐชนน ทาแกง เลขที่ 4 ด. ช. ดนุพงษ์ ราชสม เลขที่ 5 ด. ช. ทินกร ตาสาย เลขที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปหน่วยที่ 4 ใบความรู้ที่ 1 โดย ด. ช. จิรายุทธ กาบปัญโญ เลขที่ 3 ด. ช. ณัฐชนน ทาแกง เลขที่ 4 ด. ช. ดนุพงษ์ ราชสม เลขที่ 5 ด. ช. ทินกร ตาสาย เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 คุณครู ธัญญชล ทองสา

2 เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจเพื่อทำ ให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้าง บรรยากาศตามธรรมชาติ ดังนั้น การเลือกใช้ เสียงกับมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้าง ความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ชมงาน นำเสนอได้ โดยเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับออดิโอ เช่น อุปกรณ์สำหรับ ออดิโอ รูปแบบไฟล์ออดิโอ และซอฟต์แวร์ สำหรับออดิโอ เป็นต้น เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

3 องค์ประกอบของระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ต้องผ่าน กระบวนการบันทึก (Record) จัด (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) แต่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องรับและ แปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือสำหรับ ประมวลผลและแปลงเสียงต้นฉบับให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Mixer)

4 อุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Recording Device) ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเสียง หลากหลายชนิด ดังนี้ Compact Disc Digital Audio System ซีดี (CD: Compact Disc) หรือออดิโอซีดี (Audio-CD) ได้รับ การพัฒนาโดย Philip และ Sony ซึ่งเป็นออปติคอลดิสก์ ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล ( เช่น ไฟล์เสียงจิติอล เป็นต้น ) โดยมีอัตร สุ่มเสียงดิจิติอลที่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ ด้วยขนาด 16 บิต ขนาดของแผ่นดิสก์จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง อยู่ที่ 120 มิลลิเมตร และสามารถบันทึกเสียงได้ถึง 74 นาที

5 สรุป เสียง (Audio) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ต่างๆไปยังผู้ชม ได้ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับงานมัลติมีเดีย อย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่า ประทับใจแก่ผุ้ชมงานนำเสนอได้

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปหน่วยที่ 4 ใบความรู้ที่ 1 โดย ด. ช. จิรายุทธ กาบปัญโญ เลขที่ 3 ด. ช. ณัฐชนน ทาแกง เลขที่ 4 ด. ช. ดนุพงษ์ ราชสม เลขที่ 5 ด. ช. ทินกร ตาสาย เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google