งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ

2 ผู้จัดทำ นางสาวมุทิตา ภูมิผิว เลขที่ 12 นางสาวสวรรณศิริ กิจตระกูลรัตน์ เลขที่ 13 นางสาวณัฐวรา กนกพัฒนากร เลขที่ 15 นางสาวแพรวนภา เพ็งสร้อย เลขที่ 16 นางสาวชนัญธิดา คล้ายจินดา เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อเป็นสื่อในการประกอบอาหาร 2. เพื่อเผยแพร่สูตร กรรมวิธีการทำอาหารนานชาติซึ่งรวมไว้หลายชาติ เช่น ไทย จีน ฝรั่ง เกาหลี เป็นต้น 3. เพื่อศึกษาการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเว็บไซต์ 4. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องราวการทำอาหารในแต่ละชาติ 5. เพื่อศึกษาการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง

4 ความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทแต่ละชาติ จะมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมการกินที่มีมาแต่โบราณ เช่นประเทศในแถบยุโรป ตะวันตก จะมีเชื้อสายที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมการกินที่คล้ายกันมาก ชาวตะวันตกและยุโรปจะไม่รับประทานข้าวเจ้า เพราะไม่สามารถปลูกได้ แต่ชาวเอเชียรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเพราะปลูกได้ ขึ้นง่าย เป็นต้น ซึ่งอาหารแต่ละประเภท จะมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุที่นำมาประกอบอาหาร ถ้าเป็นแถบเอเชียก็จะเน้นอาหารที่มีรสจัด ส่วนแถบตะวันตกและยุโรป ก็จะเน้นอาหารจำพวกเนื้อเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการไขมันสัตว์ มาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะอากาศในบ้านเมืองแถบตะวันตกและยุโรปหนาวมาก   อาหารบางชนิดให้ประโยชน์แก่ร่างกาย แต่อาหารบางประเภทก็ให้โทษแก่ร่างกาย ถ้านำมาประกอบแบบไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น เราจึงควรเลือกบริโภคแต่อาหารที่ดี มีประโยชน์ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

5 วิธีการดำเนินการ โครงงานอาหารนานาชาติ มีวิธีดำเนินการดังนี้  1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล     1.1 จัดหาข้อมูลเรื่องการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม webpage maker    1.2 จัดหาข้อมูลอาหารนานาชาติเรื่อง เทคนิคการประกอบอาหารของแต่ละ ประเทศ เทคนิคการเลือกซื้ออาหารเพื่อนำมาประกอบอาหาร นานาชาติ เมนูอาหารของประเทศต่างๆ และวิธีการทำอาหาร

6 2. ขั้นตอนการแบ่งข้อมูล
2. ขั้นตอนการแบ่งข้อมูล  ขั้นตอนการแบ่งข้อมูลนี้คือ การแบ่งข้อมูลแต่ละประเภทให้กับสมาชิกในกลุ่มไปรับผิดชอบกัน และนำมารวบรวมต่อไป 3. ขั้นตอนการการจัดทำเว็บไซต์อาหารและโครงงาน  3.1 นำข้อมูลเรื่องการเลือกวัตถุดิบของอาหารแต่ละประเภท และเมนูอาหารของประเทศต่างๆ มาจัดเรียงข้อมูลในเว็บไซต์ตามต้องการ 3.2 การจัดทำโครงงานก็จะมีรายละเอียดของผู้ทำโครงงานและผู้ผลิตเว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดของโครงงานดังกล่าวไว้อย่างละเอียด

7 สรุปอภิปรายผล   การทำโครงงานสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติและการจัดทำเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาตินี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการผลิตทั้งหมด ผลการสรุป     1. เว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริง ผู้อื่นสามารถเข้าไปดูและศึกษาได้      2. ความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับดี ทุกคนให้ความร่วมมือกัน จัดทำเป็นอย่างดี 

8 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้ใหม่ๆ จากการเรียนรู้และการฝึกทำด้วยตัวเอง ในส่วนของเว็บไซต์ ได้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้รู้และเข้าใจในเรื่องราวของอาหารในแต่ละชาติ และวิธีการทำเมนูต่างๆ ได้รู้จักถึงการทำงานกันเป็นทีม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

9 ปัญหา โครงงานดำเนินการล่าช้า เพราะช่วงแรกที่เริ่มโครงงานสื่อสารกับอาจารย์ไม่เข้าใจ เปลี่ยนเรื่องการทำโครงงานจากการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ มาเป็นโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ เนื่องจากโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่กว้างเกินไป

10 ข้อแนะนำ ผู้เรียนควรตั้งใจเรียนและปฏิบัติให้ดีกว่านี้
ผู้เรียนควรมีความสามัคคีมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้การดำเนินงานล่าช้า ผู้สอนควรสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจมากกว่านี้


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google