งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดชั้นคุณภาพสวนสักอายุ 14 ปี ไม้สักเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความชุ่มชื้น สูง ดินลึก ( ดินชั้น A ลึก > 1 เมตร ) มีการระบายน้ำดี ดินมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดชั้นคุณภาพสวนสักอายุ 14 ปี ไม้สักเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความชุ่มชื้น สูง ดินลึก ( ดินชั้น A ลึก > 1 เมตร ) มีการระบายน้ำดี ดินมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดชั้นคุณภาพสวนสักอายุ 14 ปี ไม้สักเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความชุ่มชื้น สูง ดินลึก ( ดินชั้น A ลึก > 1 เมตร ) มีการระบายน้ำดี ดินมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย โดยมีค่าความ เป็นกรด - ด่าง (pH) ระหว่าง 6.5-7.5 ปริมาณน้ำฝนนี้ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้อยู่ ระหว่าง 1,500-1,600 มิลลิเมตรต่อปี และมีฤดูแล้งสลับ กับฤดูฝน ทำให้เนื้อไม้มีลวดลายวงปีชัดเจน ระดับความ สูงของพื้นที่ไม่เกิน 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ( อภิชาติ และ คณะ = 2535)

2 อายุ ( ปี ) ความ สูง ( ม ) ความโต DBH ( ซ. ม.) Site A Site B Site C 14 21 17 15 17 15 13 หมายเหตุ : 1) กำหนด Site โดยสำรวจ 50% ของ พื้นที่ และมีไม้สักร้อยละ 20 ในหนึ่งไร่ มีไม้สักมี ความสูงและความโต DBH เฉลี่ยตาราง 2) คุณลักษณะไม้ซุงสัก จำแนกเป็นไม้บาง (Vaneer) 10% ไม้แปรรูป (Saw Log) 40% และไม้ เสา (Pole) 50% ไม่มีโรคแมลง / ไฟไหม้ A C B Site 100 ไร่ 1. Site วัดจากความสูง และความ โต DBH เมื่ออายุ 14 ปี

3 2. จำแนกตามลักษณะ คุณสมบัติของดิน ดิน ชั้น บน (0-18 ซม.) pHpH O. M PKCaCa MgMg กลุ่ม ดิน Site A Site B Site C 6-6.75.> 3.0 H H H H 5.7-6.0 2.0 M M M M ต่ำกว่า 5.6 < 1.0 L L L L ดินร่วนปนทราย (SL) ดินร่วนเหนียวปน ทราย (SCL) ดินเหนียวปน ทราย (SC) ดินเหนียว (C) ดินลูกรัง (Latté rites)

4 3. จำแนกตามปริมาณน้ำฝน และความชื้นในดิน ปริมาณน้ำฝน ( มม./ ปี ) จำนวนวันที่ฝนตก ( วัน ) ลักษณะพื้นที่ Site A Site B Site C >1,400 >1,200 < 1,000 > 90 > 80 < 70 หน้าดินลึก, ดินเก็บความชื้นได้ดี ดินเก็บความชื้นได้ปานกลาง หน้าดินตื้นแห้งแล้ง

5 C. จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการ เจริญเติบโต 1) คุณภาพพื้นที่ปลูก ( ดี / ปานกลาง / แย่ ) 2) สายพันธ์ต้นสักที่มีอยู่ ( “ ) 3) การจัดการ - ดูแลที่ผ่านมา ( “ ) D. เกณฑ์จำแนกไม้สักตามธรรมชาติและสวนป่า ต้นสักจะเจริญเติบโตดีในลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอน ลาดเป็นหุบเขา ถึงเป็นเนินเขามีความลาดชัน 2-2.5% บริเวณ ไหล่เขา, ริมฝั่งน้ำ และริมตลิ่ง ซึ่งน้ำไม่ท่วมขังก็ขึ้นได้ดี ( ดิน ทรายจัด, ดินลูกรัง, ดินเหนียว, จะเจริญเติบโตไม่ดี ) ดินที่มีความร่วนซุยและชุ่มชื้นดี ได้แก่ ดินร่วนปนทราย (SL) ถึงดินร่วนเหนียวปนทราย (SCL) ซึ่งมีการระบายน้ำดี และ ดินลึก ( ดินชื้น A ลึก >1 ม.) ไม้สักจะเจริญเติบโตดี Deechsel and Zech (1994) พบว่าปริมาณไนโตรเจน, ความลึกของดิน - ปริมาณน้ำฝนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ เจริญเติบโตของไม้สักที่ปลูกใน West Africa

6 Thai Teak Price

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt การจัดชั้นคุณภาพสวนสักอายุ 14 ปี ไม้สักเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีความชุ่มชื้น สูง ดินลึก ( ดินชั้น A ลึก > 1 เมตร ) มีการระบายน้ำดี ดินมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google