งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนอนุบาลควนขนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
“ประสานพลัง สรรค์สร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ”

2 โรงเรียนดีประจำตำบล ต้นแบบปีงบประมาณ 2553

3 เหตุผล ความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียน ในเมืองและชนบท
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกระจาย ในทุกพื้นที่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับตำบลให้มีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท.

5 ภาพความสำเร็จ 1. โรงเรียนคุณภาพ : วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. โรงเรียนทำมาหากิน 3. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 4. โรงเรียนของชุมชน / รร. เครือข่าย

6 ตัวชี้วัดสำคัญ... ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้มแข็ง และไม่มีปัญหายาเสพติด โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อปท.

7 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
จัดทำประชาคมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) กับ อปท. จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระยะ 4 ปี (พ.ศ ) จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ แหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง

8 ภายใน 4+4 = 8 เดือน (ม.ค.- เม.ย.2554)
โรงเรียนดีประจำตำบล ภายใน 4+4 = 8 เดือน (ม.ค.- เม.ย.2554) เป้าหมาย 7+7 ประการ 1.มีห้องสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน 2.มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า 3.มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน 4.เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา 5.มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 6.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน 7.ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 7

9 1.มีห้องสมุด 3 ดี

10 2.มีห้องปฏิบัติการ

11 3.มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ

12 4.มีศูนย์กีฬาชุมชน

13 5.มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ

14 6.มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที

15 7.มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

16 โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ
โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 16


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google