งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

….WETCOME…. TO HOMEPAGE. โฮมเพจ (Home Page ) เป็นผลผลิตของไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ผู้เข้าไปใช้ บริการอินเตอร์เน็ตพบเห็นกันมากที่สุด ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "….WETCOME…. TO HOMEPAGE. โฮมเพจ (Home Page ) เป็นผลผลิตของไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ผู้เข้าไปใช้ บริการอินเตอร์เน็ตพบเห็นกันมากที่สุด ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ….WETCOME…. TO HOMEPAGE

2 โฮมเพจ (Home Page ) เป็นผลผลิตของไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ผู้เข้าไปใช้ บริการอินเตอร์เน็ตพบเห็นกันมากที่สุด ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการเว็บ ทุกแห่งต่างก็มี โฮมเพจเป็นของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ แสดงให้ผู้ใช้บริการทราบว่า สถานีนั้น ๆ ให้บริการ ใดบ้าง โฮมเพจทำหน้าที่เป็นจุดรวมของการเดินทาง ไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นับได้ว่า โฮมเพจเป็นหน้าตา ขององค์กรนั้น ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรนั้น ๆ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจนั้น เรา เรียกว่า เว็บเพจ (Web Page)

3 โฮมเพจ (Home Page) คือ Web Page หน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนีหรือ รายการที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น ๆ เราอาจจะเปรียบโฮมเพจเหมือนหน้าบ้านของ เว็บไซต์ก็ได้

4 องค์ประกอบของโฮมเพจ ลักษณะโดยทั่วไปของโฮมเพจนั้นมีความ คล้ายคลึงกันมาก อาจแตกต่างกันที่เทคนิคและ วิธีการนำเสนอ ดังนั้นองค์ประกอบหลักของ โฮมเพจจึงอาจแบ่งได้ดังนี้คือ ส่วนของรูปภาพหรือโลโก้แสดงความเป็น เจ้าของของโฮมเพจ เป็นรูปที่มีขนาดของ ความจำไม่มากนักเพื่อง่ายต่อการโอนย้ายข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของโฮมเพจ ( ต่อ ) ส่วนหัวเรื่องของข้อมูล เป็นหัวข้อของข่าวสาร หรือเป็นชื่อบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่เป็น เจ้าของโฮมเพจ ส่วนเนื้อหาข้อมูลและการเชื่อโยงไปยังโฮมเพจ ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนของข่าวสารหรือเป็น เนื้อความแบบคัดย่อที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง ข้อมูลแบบแสดงรายละเอียดของโฮมเพจที่ เกี่ยวข้องโดยผ่านไฮเปอร์เท็กซ์ ( HYPERTEXT ) โดยทั่วไปแล้วส่วนของเนื้อหา เป็นส่วนของการบรรยายเช่นเดียวกันกับบทความ อื่นๆ แต่มีรูปแบบของการนำเสนอที่แตกต่างกัน ไปตามความคิดของผู้สร้างโฮมเพจ

6 การสร้าง Home Page คือ ก็เหมือนกับการเขียนหนังสือ ขึ้นมาสัก เล่มหนึ่ง ซึ่งจะต้องมี การออกแบบ หน้าปก การจัดลำดับเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อทำให้ผู้อ่าน ผู้ดู หรือผู้รับสาร เข้าใจใน เนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่นำเสนอการเข้าไปในเว็บ เพจแต่ละหน้า

7 การสร้าง การสร้าง อาจกระทำได้ 2 ทาง คือ 1. สร้างขึ้นเอง โดยการเรียนรู้คำสั่งของภาษา HTML แล้วพิมพ์ผ่านทางโปรแกรม TextEditor ใด ๆ เช่น Notepad 2. ใช้ตัวช่วยสร้าง โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่มี ความสามารถในการสร้างเว็บเพจ เช่น Netscape Composer และอื่น ๆ เช่น โปรแกรมใน Microsoft Office97, ที่นิยมกันปัจจุบัน ก็ได้แก่ Dreamweaver ซึ่งมี หลายเวอร์ชั่น การสร้างด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่ง ของภาษา HTML อาจเรียกว่า สร้างได้ค่อนข้างง่าย จะใช้ ตามวิธีการในข้อ 1 การสร้างตามข้อ 1 จะต้องมี TextEditor เช่น Notepad, EditPlus เป็นต้น ไม่ว่าจะสร้างโดยวิธีใด เราก็จำเป็นต้องมี. Web Browser เป็นส่วนที่เรียกเอกสาร HTML ออกมา แสดงบนจอภาพในระบบ

8 ซอฟท์แวร์สำหรับสร้างโฮมเพจ ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการสร้างโฮมเพจมี จำนวนมาก ดังนั้นจึงแบ่งโปรแกรมดังกล่าวออก ได้ดังนี้ โปรแกรมพิมพ์ไฟล์เอกสาร HTML โปรมแกรมเวิร์ลไวด์เว็บเบราเซอร์ โปรแกรมสร้างไฟล์กราฟิก โปรแกรมสร้างและออกแบบเว็บเพจ โปรแกรมแปลงไฟล์

9 การออกแบบโฮมเพจ โฮมเพจเป็นข้อมูลข่าวสารหลักของการ สื่อสารในระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ( WWW) โฮมเพจ เป็นไฟล์ข้อมูล HTML ซึ่งเป็นภาษา HTML ดังนั้น ดังนั้นการสร้างโฮมเพจจึงเป็นการเขียนไฟล์ โดยภาษา HTML นั่นเอง โฮมเพจเป็น แหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง ของข่าวสารทั่วไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เพื่อเป็นแหล่งของข่าวสารในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขององค์กรต่าง ๆ ดังนั้นการออกแบบ โฮมเพจและการใช้คำสั่ง HTML ที่เหมาะสมจึง เป็น สิ่งที่จำเป็นมาก

10 ขั้นตอนการออกแบบ 1. มีสารบัญแสดงรายละเอียด 2. เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายให้ตรงความ ต้องการให้มากที่สุด 3. มีเนื้อหากระชับ สั้น ทันสมัย 4. สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ เช่น ทำจุด Link มายัง e-mail ของเจ้าของเว็บเพจนั้น ควรอยู่ ตอนบนหรือตอนล่างของเว็บเพจนั้น 5. มีรูปภาพประกอบเนื้อหาชัดเจน 6. เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 7. ใช้งานง่าย 8. เป็นมาตรฐานเดียวกัน

11 ลักษณะของโฮมเพจที่ดี โฮมเพจที่ดีไม่ได้ โฮมเพจที่ดีไม่ได้ หมายถึงโฮมเพจที่มี ข้อมูลมากมาย หรือมีรูปภาพที่สวยงามเพียง เท่านั้น แต่ยังหมายถึงโฮมเพจที่เป็นแหล่งของ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดโดยมี การจัดวางที่ง่ายต่อการเข้าใจ หากมีรูปภาพควร เป็นรูปภาพที่มีขนาดของหน่วยความจำไม่มาก นัก การออกแบบสีของพื้น (background) สี ของตัวหนังสือและขนาดของตัวหนังสือที่ เหมาะสมสามารถอ่านได้ง่าย ขนาดของข้อมูล บนโฮมเพจควรมีความยาว 1-3 หน้าจอภาพ

12 ตัวอย่าง

13

14

15 บรรณานุกรม http://pirun.ku.ac.th/~b5001111/aboutmyhom epage.html http://www.konmun.com/Article/webpage- id11572.aspx http://www.nitesonline.net/it/8.htm http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/ k4/0050/homepage.pdf http://kradandum.com/thesis/thesis_02_3.ht m http://www.pvinter/fp2000/abc/build_homepa ge_0.htm http://www.it-guides.com/content_02.html

16 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวมุธิตา พรวาปี เลขที่ ๑ นางสาวเยาวลักษณ์ เถาทอง เลขที่ ๔ นางสาวอังสุมา จันโท เลขที่ ๖๐ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ ๑ ห้อง ข


ดาวน์โหลด ppt ….WETCOME…. TO HOMEPAGE. โฮมเพจ (Home Page ) เป็นผลผลิตของไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ผู้เข้าไปใช้ บริการอินเตอร์เน็ตพบเห็นกันมากที่สุด ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google