งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานหลักและวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มร.คส.1 1.เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การกำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ตรวจสอบ/ ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน 1.เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. วิเคราะห์ SWOT 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 1เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง 2.เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน 6. การติดตามประเมินผล 4. ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 1.เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5 การดำเนินงานตามแผน 1.เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2 แผนภาพ การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง
หน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มร.คส.2 1.วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่ มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 1.ไม่ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การกำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ตรวจสอบ/ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน 1.แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไม่ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 1. วิเคราะห์ SWOT 1ไม่ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน 6. การติดตามประเมินผล 4. ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 1.ไม่ได้ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5 การดำเนินงานตามแผน 1.ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

3 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มร.คส..3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 5 4 3 2 1 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก เกิดขึ้นแล้ว/กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ ใน 1 ปี เกิดขึ้นแล้ว/กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ ใน 5 ปี มีโอกาสเกิดขึ้น 50 % ภายใน 5 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 50 % ภายใน 1 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 50 % ภายใน 5 ปี เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 5 4 3 2 1 รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มีความสูญเสียด้านการเงิน/ชื่อเสียง อย่างรุนแรงต่อหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มีความสูญเสียด้านการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ด้าน ส่งผลให้เกิดความติดขัดในการทำงาน มีความสูญเสียในระดับปานกลางด้านใดด้านหนึ่ง มีความสูญเสียในระดับน้อย มีความสูญเสียในระดับน้อยมาก

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)
มร.คส. 4 ด้านแผนกลยุทธ์ เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 2.1.2/3.1.2 3.1.3/6.1.2/ 6.2.1 2.1.3 4.1.3 5.1.1 2.1.1/3.1.3/3.1.1 1.1.2 1.1.1/1.1.3 1.1.4/5.1.1 5.1.3/6.2.1 4.1.1/4.1.2 5 สูงมาก 4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง 3 น้อย 2 1 1 2 3 4 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5 แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map)
ด้านแผนกลยุทธ์ มร.คส.5 แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map) 5 4 2 1 5 3 6 7 สูงมาก 4 สูง 3 ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง 2 น้อย 1 1 2 3 4 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google