งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของวิทยาศาสตร์

3 คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้ มี 5 ประเภท

4 คือ ความรู้ที่สังเกตได้โดยตรงทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง
ข้อเท็จจริง คือ ความรู้ที่สังเกตได้โดยตรงทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง

5 เช่น น้ำตาลมีรสหวาน

6 คือ ความคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความคิดรวบยอด คือ ความคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

7 คือ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดสอบว่าเป็นจริง
หลักการ คือ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดสอบว่าเป็นจริง

8 คือ ความจริงที่ได้จากการสรุป จากการสังเกต ทดสอบได้
กฏ คือ ความจริงที่ได้จากการสรุป จากการสังเกต ทดสอบได้

9 คือ สมมติฐานที่ตรวจสอบแล้ว หลายครั้ง ถูกต้อง นำไปใช้อธิบาย
ทฤษฏี คือ สมมติฐานที่ตรวจสอบแล้ว หลายครั้ง ถูกต้อง นำไปใช้อธิบาย ปรากฎการ์ณ อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้

10 คือ การทำงานอย่างเป็นระบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การทำงานอย่างเป็นระบบ

11 ขั้นระบุปัญหา

12 ขั้นตั้งสมมติฐาน

13 ขั้นทดลอง

14 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

15 ขั้นสรุปผลการทดลอง

16 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

17 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

18 ทักษะการสังเกต มี 2 ประเภท
1. การสังเกตเชิงคุณภาพ บอกคุณลักษณะ เช่น สี กลิ่น เสียง

19 ทักษะการสังเกต 2. การสังเกตเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ขนาด ความยาว ความสูง

20 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
คือ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกต สิ่งต่างๆ แล้วเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข้อมูล

21 ทักษะการจำแนกประเภท Company Logo

22 ทักษะการวัด เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง

23 เครื่องมือวัด 1.แบบขีดสเกล

24 เครื่องมือวัด 2.แบบดิจิตอล (ตัวเลข)

25 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมี 3 ชนิด คือ
ทักษะการกำหนด และควบคุมตัวแปร ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมี 3 ชนิด คือ

26 ทักษะการกำหนด และควบคุมตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่ทำให้เกิดผลต่างๆ หรือตัวแปรที่เราต้องการศึกษา เช่น...

27 ทักษะการกำหนด และควบคุมตัวแปร
ตัวแปรตาม คือ ผลที่มาจากตัวแปรต้น

28 ทักษะการกำหนด และควบคุมตัวแปร
ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการทดลอง

29 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
คือ การคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า ก่อนการทดลอง เช่น...

30 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

31 การจัดกระทำ คือ นำข้อมูลดิบมาจัดลำดับ จัดจำพวก

32 การสื่อความหมายเป็นการใช้ภาษาพูด หรือท่าทางในการสื่อสาร

33 จิตวิทยาศาสตร์ ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความใจกว้าง ความประหยัด


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google