งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เอกภพและโลก (2) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก จัดการเรียนรู้ โดย อ.จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก

3 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
3 สาระการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก

4 ตอบคำถาม 1. ใครคือผู้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของเอกภพ
4 ตอบคำถาม 1. ใครคือผู้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของเอกภพ ก. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ข. เฟอร์ดินานต์ มาเจลแลน

5 ง. นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส
5 ค. กาลิเลโอ กาลิเลอิ ง. นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส

6 ค. สุริยุปราคา - จันทรุปราคา
6 2. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด ก. น้ำขึ้น - น้ำลง ข. ข้างขึ้น - ข้างแรม ค. สุริยุปราคา - จันทรุปราคา ง. เกิดปรากฎการณ์ได้ทุกข้อ

7 3. เมื่อโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์โคจรมาทำมุมตั้งฉาก
7 3. เมื่อโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์โคจรมาทำมุมตั้งฉาก กัน ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด ก. น้ำขึ้น ข. น้ำลง ค. น้ำเกิด ง. น้ำตาย

8 ข.สุริยุปราคา ค. จันทรุปราคา ง.ข้างขึ้น - ข้างแรม
8 4.ปรากฏการณ์ใดที่เกิดจากโลกมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เงาของโลกจึงทอดลงบนดวงจันทร์ ก. ฝนดาวตก ข.สุริยุปราคา ค. จันทรุปราคา ง.ข้างขึ้น - ข้างแรม

9 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฏการณ์ใดบนโลกมากที่สุด ก. การเกิดกลางวัน
9 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฏการณ์ใดบนโลกมากที่สุด ก. การเกิดกลางวัน ข. เกิดน้ำขึ้น - น้ำลง ค. การเกิดฤดูกาล ง. การเกิดกลางคืน

10 (Christopher Columbus)
    คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) 10 เขาเชื่อว่าโลกกลม และแน่ใจว่าเขาจะไป ได้ถึงเอเชียโดยแล่น เรือไปทางทิศตะวันตก

11 นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส
11 นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส  เป็นคนแรกที่เสนอว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ในระบบ ระบบสุริยะ

12 ผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ดูดาว
12  กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) ผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ดูดาว  พบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี 4 ดวง  พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ พบวงแหวนของดาวเสาร์  พบภูเขาบนดวงจันทร์

13 เฟอร์ดินานท์ แมกเจลแลน
13 เฟอร์ดินานท์ แมกเจลแลน เป็นชาวยุโรปที่เดิน ทางรอบโลกโดยทางเรือ และพิสูจน์ได้ว่าโลกมี สัณฐานกลมจริง

14 กิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่
14 กิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก กลุ่มละ 1 หัวข้อ

15 กลุ่มที่ 1 ข้างขึ้น - ข้างแรม กลุ่มที่ 2 น้ำขึ้น - น้ำลง
15 กลุ่มที่ 1 ข้างขึ้น - ข้างแรม กลุ่มที่ 2 น้ำขึ้น - น้ำลง กลุ่มที่ 3 น้ำเกิด - น้ำตาย กลุ่มที่ 4 สุริยุปราคา - จันทรุปราคา

16 2. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอสาระสำคัญตาม
16 2. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอสาระสำคัญตาม ที่กลุ่มได้รับมอบหมายให้เพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนปลายทางฟัง

17 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนคำถามที่ต้องการทราบ
17 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนคำถามที่ต้องการทราบ กลุ่มละ3 ข้อ แล้วนำส่งครู

18 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก
18 4. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก

19 หลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพื่อน นำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบ
19 แนวทางในการปฏิบัติ หลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพื่อน นำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบ หมายแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มจะ ต้องทำใบงานทุกหัวข้อตามที่ เพื่อนนำเสนอ

20 ปรากฏการณ์ความ สัมพันธ์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ โลก ข้างขึ้น– ข้างแรม
20 สุริยุปราคา – จันทรุปราคา ปรากฏการณ์ความ สัมพันธ์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ โลก ข้างขึ้น– ข้างแรม น้ำขึ้น – น้ำลง น้ำเกิด – น้ำตาย

21 เรื่อง ความรู้เรื่อง โลก
21 พบกันใหม่ เรื่อง ความรู้เรื่อง โลก


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google