งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน แบ่งออกเป็น 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า สภาพพื้นที่และประชากร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขา 60% และที่ราบ 40% มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ตร.กม. คิดเป็น 121,437 ไร่ มีประชากรโดยประมาณ 14,700 คน สภาพเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การเกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยวเป็นหลัก ปี พ.ศ ขาดแคลนน้ำ ล้าน ลบ.ม. โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ.ม./ปี จำนวนนักท่องเที่ยว รวม 2 ล้านคน ต่อปี ทำรายได้รวม 3,500 ล้านบาท ต่อปี

2 โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ความจุ ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ ระดับสันเขื่อน ก่อสร้างเขื่อนดินแบบ zone type ทำนบดินยาวประมาณ เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ความจุสูงสุด 1.30 ล้านลบ.ม. ความจุเก็บกัก ล้านลบ.ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น และท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม งบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ( ) รูปตัดตามขวางทั่วไป

3 โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ
แผนที่แสดงเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้แสดงที่ตั้งพื้นที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ การขอใช้พื้นที่ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. เนื้อที่ 6 – 1 – 75 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 98 – 1 – 91 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 85 – 3 – 69 ไร่ รวมใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ จำนวนพื้นที่ 190 – 3 – 35 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด ละติจูด , ลองจิจูด ความก้าวหน้า ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ กษ 0337 /101 ลงวันที่ 24 เม.ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1734 ลว.26 เม.ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า ป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ สฎ0013.3/8400 ลว.25 พ.ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 1 มิ.ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน ตามหนังสือที่ กษ 0337 /102 ลงวันที่ 24 เม.ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุราษฎร์ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1735 ลว.26 เม.ย นัดเข้าตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะพะงัน ตามหนังสือที่ สฎ0013.3/8398 ลว.25 พ.ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 2 มิ.ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่า พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 ตามหนังสือที่ กษ 0337 /100 ลงวันที่ 24 เม.ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1733 ลว.26 เม.ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า พ.ร.บ.ป่าไม้ 84 ตามหนังสือที่ สฎ0013.3/8402 ลว.25 พ.ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 31 พ.ค.55

4 การเตรียมความพร้อมก่อนก่อสร้างโครงการ
ศึกษาวางโครงการ งานสำรวจธรณี/ปฐพี งานออกแบบก่อสร้าง และปักหลักกันเขต แล้วเสร็จ กรมชลประทานอนุมัติเปิดโครงการ ปี พ.ศ.2555 โดยจัดเข้าแผนงานปี พ.ศ งบประมาณ 400 ล้านบาท ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ IEE แล้วเสร็จ การขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาต ขั้นตอนตรวจสอบสภาพป่า เวทีประชาคมเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ แล้วเสร็จ

5 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อ่างเก็บน้ำธารประเวศ
ประโยชน์ที่ได้รับ 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 อ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 1.13 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำประปาได้ตลอดทั้งปี สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างมีเสถียรภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (การท่องเที่ยว การเกษตร การประมง และอุปโภค – บริโภค) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทำให้ ราษฎรมีแหล่งอาหาร และรายได้ เพิ่มขึ้น อ่างเก็บน้ำธารประเวศ ความจุ 1.13 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการใช้น้ำ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำดิบ สำหรับใช้ในการประปา จำนวน 0.50 ล้าน ลบ.ม./ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565


ดาวน์โหลด ppt โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google