งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ - คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ - คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ - คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - ทดสอบเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้วยเครื่องมือ พิเศษเฉพาะอย่าง - ซ่อม ซ่อมสร้าง ซ่อมปรับปรุงสภาพยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่เกินขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต - ให้คำปรึกษา แนะนำ การวางระบบ การบริหาร เครื่องจักรกล รวมทั้งสนับสนุนด้านการซ่อมให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คุณภาพ การให้บริการ กลุ่มโรงงาน เครื่องจักรกล เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้าน สาธารณภัย สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และองค์กรเครือข่าย ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในภารกิจ ของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และองค์กรเครือข่าย พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และองค์กร ถ่ายทอด วิชาการด้าน เครื่องจักรกล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ลดการใช้ พลังงานของ องค์กร บูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือองค์กรเครือข่าย ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบอุปกรณ์ สนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. สนับสนุนงานด้านวิศวกรรม เครื่องกล กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ องค์กรเครือข่าย 1. ร้อยละของผลงานที่ดำเนินการแล้ว เสร็จเทียบ กับงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 94 10 2. ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในภารกิจของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรเครือข่าย 2. จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่คิดค้น พัฒนา ดัดแปลงขึ้นมาใช้งาน 1 ชิ้น 10 3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เทียบกับ ที่ได้รับ มอบหมายหรือร้องขอ ร้อยละ 93 15 3. ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุด ส่วนประกอบ อุปกรณ์ สนับสนุนศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 4. ร้อยละของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุด ส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ซ่อมแล้วเสร็จ เทียบกับที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ ร้อยละ 100 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4. ถ่ายทอดวิชาการด้าน เครื่องจักรกล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ รับการสนับสนุนด้านวิชาการเทียบ กับเป้าหมาย ร้อยละ 80 10 5. เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้าน สาธารณภัย 6. ร้อยละของการให้การสนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยเทียบกับการ ร้องขอ ร้อยละ 100 10 6. บูรณาการความร่วมมือด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร เครือข่าย 7. ร้อยละของความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บรรลุผล เทียบกับที่ร้องขอ ร้อยละ 80 10 7. ลดการใช้พลังงานของ องค์กร 8. ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ในการลดการใช้ พลังงาน ร้อยละ 100 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 8. พัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมร้อยละ 65 10


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ - คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google