งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู www.mbk.ac.th
การพัฒนาทักษะด้านการเขียนคำศัพท์ด้วย แบบฝึกเขียนคำศัพท์นักเรียนระดับชั้น ปวช .1 ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเพราะเป็นภาษาที่คนทุกชาติ ทุกภาษายอมรับให้เป็นภาษาสากล การพูด การอ่าน การฟัง การเขียนภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทมากในสังคมไทยในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการที่จะนำมาใช้ติดต่อระหว่างประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับสูง ปัญหาของนักศึกษา คือนักศึกษาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ถูก ทำให้ไม่สนใจเรียน เบื่อหน่าย ไม่รักวิชาภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
* เพื่อเปรียบเทียบทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนและหลัง การใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก

4 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3. ทักษะการเขียนกลุ่มคำง่าย
ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ N k S.D. t p 1. ทักษะการเขียนคำง่าย ก่อนเรียน 40 10 6.50 1.74 8.09 0.000 หลังเรียน 8.25 1.15 2. ทักษะการเขียนคำยาก 2.98 2.27 8.27 0.000  5.25 2.00 3. ทักษะการเขียนกลุ่มคำง่าย 3.55 3.15 6.17 6.30 2.16

5 ผลการวิเคราะห์ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ N k S.D. t p
4. ทักษะการเขียนกลุ่มคำยาก ก่อนเรียน 40 10 2.08 1.87 8.94 0.000 หลังเรียน 5.48 1.89 5. ทักษะการเขียนประโยค 0.55 1.06 16.98 4.70 1.52 6. ทักษะการเขียนเรื่องสั้น 5.35 1.96 4.22 6.63 1.58 ภาพรวม ก่อนเรียน 60 21.00 9.97 12.20 36.63 8.48

6 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้ชุดฝึกการเขียน ตามคำบอกกับ เกณฑ์ ( µ = 60%) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ N k S.D. 60% t p 1. ทักษะการเขียนคำง่าย 40 10 8.28 1.15 6 12.46 0.000 2. ทักษะการเขียนคำยาก 5.25 2 -2.37 0.020 3. ทักษะการเขียนกลุ่มคำง่าย 6.30 2.16 0.87 0.380 4. ทักษะการเขียนกลุ่มคำยาก 5.48 1.86 -1.75 0.080 5. ทักษะการเขียนประโยค 4.70 1.52 -5.40 6. ทักษะการเขียนเรื่องสั้น 6.63 1.58 5.50 0.017 รวม 60 36.63 8.48 36 17.44

7 สรุปผลการวิจัย 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตาม
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตาม คำบอกทุกชุด สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดการเขียนตามคำบอก อย่างนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก พบว่า นักศึกษามี - ทักษะการเขียนชุดที่ 1, 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 - ทักษะชุดที่ 3, 4 ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ - ทักษะชุดที่ 2 และ 5 ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google