งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ
1. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวกรณีมาขอด้วยตนเอง ( ช่วงยื่นคำขอ) ( ระยะเวลารอคอย) ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ สอบถามเพิ่มเติม บันทึกข้อมูล/ ตรวจสอบ รับเรื่อง จัดหาข้อมูล รับข้อมูล (5 นาที) (5นาที) ( 10 นาที) (5นาที) (5นาที) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 5 ขั้นตอน 30 นาที

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 2. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวเพื่อใช้อ้างอิง ( ช่วงยื่นคำขอ) ( ระยะเวลารอคอย) ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ ตรวจสอบรและร่างหนังสือตอบ เสนอ ผอ. สำนักฯ พิจารณา รับเรื่อง ค้นหาข้อมูล (10 นาที) ( 1 ชั่วโมง) ( 5 นาที) (10 นาที) แจ้งผลการ พิจารณาและรับเรื่อง เสนอ อธิบดี ลงนาม (10 นาที) (1วัน) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 5 ขั้นตอน 1 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ
3 การขอข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวผ่านเว็บไซด์ ( ช่วงยื่นคำขอ) ( ระยะเวลารอคอย) ประชาชน คำขอ เปิดเว็บไซด์ เลือกสถานีที่ต้องการ เลือกช่วงเวลา และประเภทข้อมูล ช่วงเวลาการ ดาวน์โหลด (5 นาที) (5 นาที) ( 5นาที) (15 นาที) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 25 นาที

4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 4 การบริการข่าแผ่นดินไหวผ่าน SMS ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน) เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ พิมพ์ข่าวจัดส่ง ผ่านเว็บ ข้อมูลถึง ผู้รับบริการ (5 นาที) (5 นาที) (5 นาที) สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที

5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ
5. การประกาศแผ่นดินไหวในประเทศไทย ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน) เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ ตรวจสอบและ ลงนาม วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวOFFLINE เจ้าหน้าที่พิมพ์ร่าง ประกาศ โทรสารไปยัง ผู้รับบริการ (2 นาที) (10 นาที) ( 8 นาที) (5 นาที) (3 นาที) สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงานออกประกาศแผ่นดินไหว 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 28 นาที

6 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ
6. เผยแพร่ข่าวแผ่นดินไหว โดยอักษรวิ่ง ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน) เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ ตรวจสอบและ ลงนาม วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวOFFLINE เจ้าหน้าที่พิมพ์ร่าง ข่าวอักษรวิ่ง โทรสารไปยัง ผู้รับบริการ (2 นาที) (10 นาที) ( 2 นาที) (1 นาที) (5 นาที) สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวแผ่นดินไหวโดยอักษรวิ่ง 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google