งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
และรูปอื่นๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ นายสุรภพ บุญสวัสดิ์ ม.5/7 เลขที่ 11

2 แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ
แบบซ้ำ แบบอนุกรมมิติ แบบเติบโต

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เมื่อกำหนดแบบรูปเรขาคณิต หรือรูปอื่นให้สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆได้ 3. สามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ ในแต่ละชุดที่กำหนดให้ได้ 4. สามารถบอกจำนวนถัดไป หรือจำนวนที่ต้องการของแบบรูปต่างๆได้ 5. สามารถสังเกต คาดการณ์ คาดเดา คาดคะเน 6. หาจำนวนที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ของรูปซ้ำในแต่ละแบบได้

4 แบบทดสอบก่อนเรียน

5 ลำดับต่อไปตรงกับข้อใด
10 ลำดับต่อไปตรงกับข้อใด

6 ช่องว่างที่เว้นว่างไว้สัมพันธ์กับข้อใด
10 ช่องว่างที่เว้นว่างไว้สัมพันธ์กับข้อใด

7 10 ลำดับที่ 15 ตรงกับภาพใด ภาพที่ 4 ภาพที่ 3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1

8 ภายในช่องว่างคืออะไร
10 ภายในช่องว่างคืออะไร U , 8 V , 8 8 , U 8 , V

9 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด

10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

11 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

12 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

13 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

14 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

15 10 รูปที่ 5 มีจุดกี่จุด 13 15 14 12

16 รูปที่ 4 มีรูปสามเหลี่ยมกี่อัน
10 รูปที่ 4 มีรูปสามเหลี่ยมกี่อัน 10 11 12 13

17 รูปที่ 6 มีรูปสี่เหลี่ยมกี่อัน
10 รูปที่ 6 มีรูปสี่เหลี่ยมกี่อัน 33 34 35 36

18 รูปที่ 10 มีรูปลูกศรหัวคว่ำกี่อัน
5 15

19 รูปที่ 9 มีรูปไม้ขีดไฟกี่อัน
10 รูปที่ 9 มีรูปไม้ขีดไฟกี่อัน 36 37 38 39

20 ความหมายของแบบรูป (Patterns)
แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ของรูปเรขาคณิต รูปอื่นๆ หรือจำนวน ด้วยการนำสิ่งเหล่านั้นมาเรียงลำดับกัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

21 เมื่อทราบกฎเกณฑ์ หรือ ความสัมพันธ์ ที่กำหนดให้ในแต่ละแบบรูป เราก็จะสามารถบอก คาดเดา หรือคาดการณ์ได้ว่าสิ่งต่างๆ รูปเรขาคณิต รูปอื่นๆ หรือ จำนวนในลำดับต่อไป คืออะไร

22 ซึ่งแยกเป็น 3 หัวข้อหลัก
ความหมายของแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ การแสดงความสัมพันธ์ ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆด้วยการนำรูปเหล่านั้นมาเรียงลำดับกัน ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแยกเป็น 3 หัวข้อหลัก แบบรูปซ้ำ แบบอนุกรมมิติ แบบเติบโต

23 แบบรูปซ้ำ

24 พิจารณาแบบรูปซ้ำต่อไปนี้
แบบรูปที่ 1 เป็นแบบรูปเรขาคณิต มีความสัมพันธ์คือ มีรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เรียงสลับกันเป็นชุด ชุดละสามรูป จากแบบรูปนี้รูปที่ 7 คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่ 8 คือรูปสี่เหลี่ยม

25 แบบรูปที่ 2 เป็นแบบรูปของผลไม้ ช้ำกันเป็นชุด ชุดละสามรูป ดังนั้นชุดต่อไปคือ สับปะรด เงาะ และทุเรียน

26 แบบรูปที่ 3 แบบรูปท่าทาง
เป็นแบบรูปของภาพคน แสดงท่าทางมีความสัมพันธ์คือ มีภาพท่าทางซ้ำกันเป็นชุดชุดละสองท่า โดยรูปที่ 1 เหมือนกับรูปที่ 3 และรูปที่ 5 รูปที่ 2 เหมือนกับรูปที่ 4และรูปที่ 6 ดังนั้นรูปที่ 7 จะเหมือนกับรูปที่ 1 เป็นต้น

27 5 รูปที่ 4 คือรูปอะไร

28 รูปที่ 4 และ รูปที่ 7 คือรูป อะไร
5 รูปที่ 4 และ รูปที่ 7 คือรูป อะไร

29 5 รูปที่ 1 คือรูป อะไร

30 5 รูปที่ 3 คือรูป อะไร

31 5 รูปที่ 7 คือรูป อะไร

32 แบบรูปซ้ำ

33 ตัวอย่าง

34 จงวาดรูป รูปที่ 4 ตัวอย่าง

35 จงวาดรูป รูปที่ 7

36 จงวาดรูป รูปที่ 7

37 จงวาดรูป รูปที่ 7

38 จงนำรูปภาพไปใส่ลงในช่องให้ถูกต้อง
รูปที่ 7 รูปที่ 8 รูปที่ 15

39 จงนำรูปภาพไปใส่ลงในช่องให้ถูกต้อง
รูปที่ 7 รูปที่ 8 รูปที่ 15

40 แบบอนุกรมมิติ

41 Alphabet Buttons Appear Here
รูปถัดไปคือ ? D A B C Alphabet Buttons Appear Here

42 Alphabet Buttons Appear Here
รูปถัดไปคือ ? B D A C Alphabet Buttons Appear Here

43 Alphabet Buttons Appear Here
รูปถัดไปคือ ? C A Alphabet Buttons Appear Here B D

44 Alphabet Buttons Appear Here
รูปถัดไปคือ ? D B A C Alphabet Buttons Appear Here

45 Alphabet Buttons Appear Here
รูปถัดไปคือ ? D B Alphabet Buttons Appear Here A C

46 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้
10 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้

47 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้
10 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้

48 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้
10 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้

49 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้
10 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่กำหนดให้

50 แบบเติบโต

51 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต แบบเติบโต
สังเกตว่ามีการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆทีละ 1 รูป ดังนั้น รูปที่ 5 จึงมี รูปสามเหลี่ยม 5 รูป รูปที่ 6 จึงมี รูปสามเหลี่ยม 6 รูป

52 รูปที่ 5 มี วงกลมสีดำกี่รูป
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

53 รูปที่ 4 มี รูปสี่เหลี่ยมกี่รูป
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

54 รูปที่ 20 มี วงกลมกี่รูป <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

55 รูปที่ 15 มี รูปสามเหลี่ยมเป็นฐานรองกี่รูป
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

56 รูปที่ 1,985 มี รูปสี่เหลี่ยมสีชมพูกี่รูป
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

57 แบบทดสอบหลังเรียน

58 รูปที่ 4 มีรูปสามเหลี่ยมกี่อัน
10 รูปที่ 4 มีรูปสามเหลี่ยมกี่อัน 10 11 12 13

59 10 ลำดับที่ 15 ตรงกับภาพใด ภาพที่ 4 ภาพที่ 3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1

60 ช่องว่างที่เว้นว่างไว้สัมพันธ์กับข้อใด
10 ช่องว่างที่เว้นว่างไว้สัมพันธ์กับข้อใด

61 รูปที่ 9 มีรูปไม้ขีดไฟกี่อัน
10 รูปที่ 9 มีรูปไม้ขีดไฟกี่อัน 36 37 38 39

62 ลำดับต่อไปตรงกับข้อใด
10 ลำดับต่อไปตรงกับข้อใด

63 ภายในช่องว่างคืออะไร
10 ภายในช่องว่างคืออะไร U , 8 V , 8 8 , U 8 , V

64 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

65 รูปที่ 10 มีรูปลูกศรหัวคว่ำกี่อัน
5 15

66 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

67 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด

68 10 รูปที่ 5 มีจุดกี่จุด 13 15 14 12

69 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

70 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

71 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์
10 ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโจทย์

72 รูปที่ 6 มีรูปสี่เหลี่ยมกี่อัน
10 รูปที่ 6 มีรูปสี่เหลี่ยมกี่อัน 33 34 35 36

73 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google