งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2558

2 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ
มาตรการ กระทรวง จังหวัด DHS 1. เพิ่มการเข้าถึง ความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ พัฒนาศักยภาพ DHS มีแผนบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 4. พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ FM 5. ส่งเสริมการดูแลตนเอง self care 6. อสม. จัดบริการปฐมภูมิใน ชุมชน 1. พัฒนา มาตรฐาน PCA 2.เวชปฏิบัติครอบครัว 3. DHS 1. ประชุมคณะกรรมการ DHS ทุก 2 เดือน 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอแบบบูรณาการ 3. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ในระดับตำบล 4. พัฒนา นสค. ในงานเวชปฏิบัติ ครอบครัว เข้มข้น 5. พัฒนาระบบหมอครอบครัว ระบบ การให้คำปรึกษาและการส่งต่อและ รับกลับในพื้นที่ให้เกิดผลเป็น รูปธรรม 6. จัดกระบวนการ CBL ในพื้นที่ อำเภอ 7. ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตาม มาตรฐาน PCA โดยระดับอำเภอ และพัฒนาส่วนขาด

3 นิยาม ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

4 ตัวชี้วัด ที่ 10 ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

5 คุณภาพ หมายถึง 1. มีระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ

6 คุณภาพ หมายถึง 3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น) 4. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ การดำเนินงาน ห้วงเวลา 1 1. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการและแผนการติดตามประเมินผล ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม ต.ค. 57 2 2. มีแผนบูรณาการ การจัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ 3 3. กำหนดอำเภอเป้าหมายประจาปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4 4. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS – PCA ต.ค. 57 – พ.ย.57

8 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ การดำเนินงาน ห้วงเวลา 5 5. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (essential care) ต.ค. 57 – ก.ย 58 6 6. มีระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7 7. ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดย ผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) มิ.ย.- ส.ค.58

9 การจัดทำแผนภายใต้ระบบ DHS
คน แผนกำลังคน ค่าใช้จ่ายงบบุคลกร งาน แผนปฏิบัติการ DHS กิจกรรม......งบ...... ลงทุนโครงสร้าง งบลงทุน งบค่าเสื่อม วัสดุดำเนินงาน แผนจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ Lab แผนจัดซื้อ วัสดุ สนง. แผนการเงินการคลัง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google