งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

3 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
คือ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบงาน ให้สามารถจัดหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร

4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ สารสนเทศ บุคลากร ฐานข้อมูล กระบวนการ การติดต่อสื่อสาร

5 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สามารถแบ่งระดับผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามลักษณะการบริหารจัดการได้ 3 ระดับ ดังนี้ ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ผู้ควบคุมงาน พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

6 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1. ระดับสูง (Top Level Management) กลุ่มของผู้ใช้ระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่กำหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เช่น นโยบายด้านการเงิน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งระบบนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน สะดวก 2. ระดับกลาง (Middle Level Management) เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้งานระดับการบริหารและจัดการองค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่รับนโยบายมาจากผู้บริหารระดับสูง เช่น การรายงานยอดขายหรือข้อมูลสรุปประจำปีของหน่วยงาน 3. ระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) ผู้ใช้กลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการปฏิบัติงานหลักขององค์ เช่น การผลิตหรือประกอบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วางแผนหรือตัดสินใจมากนัก ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลในระดับกลางและระดับสูงต่อไป เช่น รายงานฝากถอนเงินประวัน ยอดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบสารสนเทศนำมาประยุกต์ช่วยให้การสื่อสารและการติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจในบริการแก่ลูกค้า เช่น การบริการซื้อขายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศช่วยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประวันของประชาชน เช่น การจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การจองตั๋วรถทัวร์ เครื่องบิน เป็นต้น

8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ในมหาวิทยาลัย ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบ การศึกษาออนไลน์ ระบบสำนักวิทยบริการ

9 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
1. ระบบสารสนเทศบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

10 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
2. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) :

11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3. ระบบสารสนเทศสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์ : สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย :

12 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
4. ระบบสารสนเทศด้านการตัดเก็บข่าว กรมสรรพสามิต : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ :

13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
5. ระบบสารสนเทศข่าวย้อนหลัง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ :

14 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
6. ระบบสารสนเทศงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : tdc.thailis.or.th

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google