งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การบริหาร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน สพป. เชียงใหม่ เขต 1

2 หลักการและเหตุผล ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ หมวด 6 มาตรา 48 “ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -ทำรายงานประจำปี -ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
-เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -รองรับการประกันคุณภาพภายนอก เป้าหมาย -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพิ่มอย่างน้อยร้อยละ 1 -จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา -ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สี่

4 กิจกรรม การดำเนินงาน -ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 2)จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3)จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4)ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5)จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7)จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8)จัดให้ภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง *สถานศึกษายึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 การวัดผลประเมินผล -เครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา -มาตรฐานการศึกของสภาพศึกษา -แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ -มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี

6 จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ
- การจัดได้สร้างองค์กร - บันทึกการประชุม/คำสั่งต่างๆ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อ ข้อมูล เพื่อการบริหารงาน งาน 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงาน ใดราพบ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติสภาพ การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าต่อเนื่อง

7 5)จัดให้มีการติดกตามและตรวจสอบ
การตรวจสอบ และทบทวน ทั้งจากบุคลากรในการศึกษา และจากหน่วยง่านต้นกำกัด รายงานผลการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ประเมิน,รายงาน,สรุปผล ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการ สิ้นปีงบประมาณ และ สิ้นปีการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายใน

8 จัดทำรายงานประจำปี รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) เสนอการตามสภาพศึกษา/หน่วยงานต้นสำกัด/สาธารณการ นำข้อมูลวาง แผนพัฒนาคุณภาพต่อไป จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง - นำข้อมูลย้อนกลับเพื่อการสำเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ

9 ผลการดำเนินงาน ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน โดยตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด
ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพภายนอก รอบที่สาม จาก สมศ. ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ ( o-net) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา ในภาพรวมเพิ่มขึ้น

10 แสดงผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ o-net ป. 6
กลุ่มสาระวิชา พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556 +เพิ่ม, -ลด ระดับประเทศ หมายเหตุ 1.ภาษาไทย 35.33 42.77 +7.44 45.02 2.คณิตศาสตร์ 35.56 41.15 +5.59 41.95 3.วิทยาศาสตร์ 30.67 32.23 +1.56 37.40 4.สังคมศึกษาฯ 39.11 35.85 -3.26 38.31 5.ภาษาอังกฤษ 28.61 33.27 +4.66 33.82 6.สุขพลศึกษา 48.89 63.69 +14.80 61.69 7.ศิลปะดนตรี 51.11 46.92 -4.19 47.14 8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 52.89 55.08 +2.19 53.16 รวม 322.17 350.96 +28.79 358.49 เฉลี่ย 40.27 43.87 3.60 44.81

11 การสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน

12 กิจกรรมวิธีพุทธ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.15-09.30 น. ที่วัดออนกลาง
กิจกรรมวิธีพุทธ ทุกวันศุกร์ เวลา น. ที่วัดออนกลาง

13 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

14

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google