งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556
แนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556

2 ประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทิศทางและเป้าหมายสุดท้ายของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปรัชญาในการดำเนินงาน ทำอย่างไร “ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน” แนวทางพัฒนาสาธารณสุข สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทุกกลุ่ม ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

3 คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

4 บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ ฐานข้อมูล การจัดการเรียนรู้ การติดตามประเมินผล จัดระบบบริการ ครบวงจร เชื่อมโยง ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ และศูนย์เป็นเลิศอย่างไร้รอยต่อ

5 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด รายภาค ปี 2553-2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เป้าหมาย อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดมากกว่า 80 ปี อายุคาดเฉลี่ยมีสุขภาพดีมากกว่า 72 ปี ชาย หญิง 77.41 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด รายภาค ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

6 ทิศทางและเป้าหมาย เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
6.65 ล้านคน เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทุกคน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเต็มพื้นที่แบบยั่งยืน มีการเชื่อมโยงบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์เป็นเลิศ แบบเอื้อเฟื้อช่วยเหลือบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง “มีเหตุผล สายกลาง และมีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานวิชาการและคุณธรรม” ระบบข้อมูลข่าวสารมีเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน รู้ปัญหา รู้สถานะภาพปัจจุบัน ของบุคคลที่ต้องจัดการด้านสุขภาพ ดำเนินการต่อเนื่องและยั่งยืน

7 “ รวมคน รวมเงิน รวมงาน ”
ปรัชญา “ รวมคน รวมเงิน รวมงาน ”

8 รวมคน จัดสรรบุคลากร พัฒนาบุคลากร
จะจัดระบบการให้บริการตามระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ตามภาระงานที่เป็นจริง และระดับศูนย์เป็นเลิศเน้นการดูแลเต็มที่เต็มความสามารถ และวางแผนกระจายอย่างเป็นระบบ แบบมีสิ่งดึงดูดให้บุคลากรไปทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาบุคลากร จะร่วมเติมศักยภาพอย่างเป็นระบบ และช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการเร่งรัดเป็นหน่วย และขยายต่อไปให้ครบถ้วน

9 รวมเงิน งบประมาณ สธ และ สปสช.
ยอดรวมจะพิจารณาให้ด้วยความรอบคอบ แบบมีส่วนร่วมและสนองตอบการดูแลประชาชน 6.65 ล้านคน ผ่านหน่วยงานระดับล่างสุดคือหน่วยปฐมภูมิ อันได้แก่ เครือข่ายในตำบลสำหรับชนบท และเครือข่ายชุมชนเมืองในเขตของโรงพยาบาล รวมประมาณ 1,000 แห่ง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง 88 แห่ง งบประมาณอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้รับ เช่น เงินบำรุง ผู้บริหารจังหวัดและอำเภอจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือแบบมีเงื่อนไข เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

10 รวมงาน ประชาชน 6.65 ล้านคน มีอายุยืนยาวอยู่อย่างมีความสุข WE CAN DO

11 W. = Working วัยแรงงาน มีงานทำไม่โดดเดี่ยวในสังคม สนุกกับการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก อบายมุข เหล้าบุหรี่ ยาเสพติด ลดเครียดอารมณ์ดี ปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สมบูรณ์ถ้วนหน้า Health - Check

12 E. = Educational วัยรุ่นวัยเรียน
มีสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยตลอดเวลา มีโอกาสเรียนตามที่ชอบเพื่อมีงานทำในสังคมที่อบอุ่น ลด ละ เลิก อบายมุข ลดอ้วน ลดท้องก่อนวัยอันควร ออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ

13 C. = Child เด็ก 0-5 ปี มีพลานามัยดี สมองเลิศ จิตใจเยี่ยม
Vaccine ตามวัยเต็มร้อย พัฒนาการครบถ้วน กระตุ้นอย่างเป็นระบบ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพกระจายทั่วถึงทุกคนได้เข้าเรียนรู้ อาหารเสริมครบ 5 หมู่

14 A. = ANC & MCH หญิงตั้งครรภ์
ทุกคนได้รับการดูแลเต็มที่ อาหารเสริม บริการตรวจเฝ้าระวัง การคลอดที่มีคุณภาพ อารมณ์ ความเป็นแม่สมบูรณ์แบบ เด็กได้รับวัคซีน กินนมแม่ ดูแลใกล้ชิด ที่ปรึกษาออนไลน์ อุปกรณ์ เครื่องใช้เด็กอ่อนครบครัน

15 N. = NCD โรคเรื้อรัง ดูแลครบวงจร เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตาและสายตา
ผู้ป่วยจิตเวช

16 D. = Disability ผู้พิการ
ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยตนเองได้ ผู้ที่ติดเตียง ได้รับการดูแลถึงบ้าน สอนญาติช่วยดูแลแบบประคองอย่างมีความสุข (Palliative Care) ในระยะสุดท้าย ผู้ที่มีศักยภาพพัฒนาจะได้รับเครื่องช่วยเหลือประจำตัว สนับสนุนให้ผู้พิการมีกิจกรรมเลี้ยงชีพ ตลอดจนจัดกลุ่มดูแลกันอย่างทั่วถึง

17 O. = Old age ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลและอยู่ในสังคมแบบมีเกียรติ มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่น่า ยกย่อง กรณีพิการหรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว หรือติดเตียงระยะสุดท้ายจะได้รับการดูแล เช่น ผู้พิการอย่างสมบูรณ์

18 เริ่มเป็นจุด ต่อเป็นเส้น ขยายเป็นแนว ขยับเป็นคลื่น ถาโถมเป็นพายุ
เริ่มเป็นจุด ต่อเป็นเส้น ขยายเป็นแนว ขยับเป็นคลื่น ถาโถมเป็นพายุ

19 ทุกหน่วยบริการจะเร่งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เช่น
อำเภอ สร้างต้นแบบศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัด สร้างต้นแบบอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง ระดมทรัพยากรเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำเร็จเป็นจุดต้นแบบ แล้วขยายต่อทุกแห่งกลายเป็นเส้น รวมตัวขยับแก้ปัญหาเป็นประเด็น เร่งรัดเพื่อเกิดผลสะเทือนในภาพกว้าง ทั้งนี้จะเร่งรัดให้ครบถ้วนภายใน กันยายน 2557

20 การเชื่อมโยงเครือข่ายจากบ้าน (แพทย์ นสค. และ อสม.)
ครอบครัว/ประชาชน 1 ... อสม ... ... นสค. ... 1,250 1 20 25 2 แพทย์ 1 ... 1 ... ... ... ... 25 1,250 20 2 1 ... 1 14 ... ... ... 25 1,250 20 2 1

21 เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน
๑ แพทย์ ๑ ตำบล.หรือ.๑ แพทย์ ๑ ที่ปรึกษา เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน วรพงษ์หมอกระดูก วันเพ็ญหมอตา วรจิตหมอหัวใจ ปิยะพงษ์หมอโรคไต หัวหน้า มยุรี พี่อิ๋ว วรรณ ตุ้ม ไก่ อ้อ แนนก่ 21

22 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์
- ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน

23 ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน 1 มีนักสุขภาพครอบครัวประจำตัว 1 : 1,250 ดูแลทุกมิติ WECANDO ถึงบ้านและสานเชื่อมต่อแพทย์เวชศาสตร์ ถึงแพทย์เฉพาะด้านครบวงจร มีแพทย์เวชศาสตร์ (หรือแพทย์ทั่วไปที่มีจิตวิญญาณปฐมภูมิ) เป็นที่ปรึกษา 1 : 12

24 ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน 2 อสม. เป็นผู้ช่วยหมอครอบครัวที่ใกล้ชิดสนิทแบบเพื่อนบ้าน 1 : 50

25 ผลักดันรับผิดชอบร่วม
ประชาชน อสม 1 : 50 นสค 1 : 1250 ( ต่อ อสม . 25 ) ทีมอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง สนับสนุน จัดทีมเสริม - กายภาพ - ทันต จิต โภชนาการ - โภชนาการ ทีมจังหวัดบูรณาการ ชั้นเลิศ สนับสนุน ประเมิน เขต ผลักดันรับผิดชอบร่วม สนับสนุน แก้ปัญหา ชื่นชม ผลกระทบ - 2-5 ทีม/จังหวัด - ทีมละ 500, ทีม

26 ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน 3 หน่วยบริการตำบล/ชุมชนเข้มแข็ง “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” ไม่ใช่ยุบรวม รพ.สต. - ขนาด 1 ตำบล (1 ชุมชน) - ประชากรประมาณ 7,000 - ทีมหลัก 7 คน ผู้จัดการ 1 คน NP 2-3 คน นวก. 2-3 คน นับกำลังคน 1: 1,250 - ทีมช่วยเสริม 5-6 คน ผช.นักกายภาพ 1-2 คน ทันตภิบาล 1 คน ผช.แพทย์แผนไทย 1 คน พนง.ข้อมูล ๑ คน

27 ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน 4 คณะกรรมการบริหารอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง (Commission Board) - ประธาน - รองประธาน - รพช. 4 - สสอ. 4 - สปสช. 1 - คนนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน) - ผู้บริหาร อบต./เทศบาล ทุกแห่ง

28 ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน องค์ประกอบ ประธาน นพ.สสจ. รองประธาน 1 ผอ.รพศ./รพท. รองประธาน 2 รองประธาน 3 ผอ.รพช./ผู้แทน ผู้แทน สธ 4 ผู้แทน อปท. 4 ผู้แทน สปสช. 2 ผู้แทน พท. 4 เลขา สปสช. 5 คณะกรรมการบริหารสุขภาพบูรณาการ กก.สนับสนุนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด หน่วยปฐมภูมิ และหมอครอบครัว สาธารณสุขในชุมชน บริการทุติ/ตติ และการส่งต่อ W อยู่ในสังคมแบบไม่โดดเดี่ยวและ 5 อ. E ลด ละ เลิก อบายมุขและท้องก่อนวัยอันควร C พัฒนาการเด็กดี A ดูแลเสริมอาหาร วิตามิน หญิงตั้งครรภ์และคลอดปลอดภัย N DM/HT D พิการ O สูงวัย - ฟัน - กายภาพ - มีกลุ่มชมรมดูแล

29 แนวทางพัฒนาสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพบริการ แบ่งปันทรัพยากร เอื้ออาทรผู้ปฏิบัติงาน สานท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

30 พัฒนาคุณภาพบริการ กระตุ้น สนับสนุน ชี้แนะ และทำเป็นแบบอย่างให้ทุกครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ยึดถือแนวทาง 5 อ. อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ป่วย โดย นสค. ปฏิบัติตัวเป็น “หมอครอบครัวประจำครัวเรือน” 1 : 1,250 มียาจำเป็นใกล้มือที่บ้านเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาและสร้างความอุ่นใจ ประชาชนติดต่อ นสค. ด้วยโทรศัพท์มือถือ และเชื่อมต่อถึงแพทย์ที่ปรึกษาซึ่งรับผิดชอบ นสค. 1 : 12 เมื่อส่งตัวไปรักษาต่อใน รพช., รพท., รพศ. รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ จะได้รับการดูแลเหมือน “พาญาติไปรักษาต่อ”

31 แบ่งปันทรัพยากร ทีมบริหารอำเภอและจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรและแบ่งปัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานบนหลักการ “ พี่ให้น้อง” ทรัพยากรอาจพิจารณาแบ่งปันแบบให้เปล่าหรือให้ยืม

32 เอื้ออาทรผู้ปฏิบัติงาน
ทีมงานสาธารณสุขทุกระดับคือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ได้รับโอกาสสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมบนหลักการ “ธรรมาภิบาล” ผู้บริหารดูแลผู้ปฏิบัติงานในทีมเหมือน “ครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นพ่อ เป็นลูก” กฎระเบียบมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกแตกแถว ไม่ใช่มีไว้เพื่อกันไม่ให้คนดีทำงาน หรือบั่นทอนกำลังใจ เกิดอุปสรรคปิดกั้นการทุ่มเทพัฒนา

33 สานท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล เป็นมหามิตร ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ต้องแสวงความร่วมมือ และร่วมระดมทรัพยากรมาใช้ร่วมกันโดยมี ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเป้าหมาย “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง”

34 สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทุกกลุ่ม
กลุ่มสูติ-นารีเวชกรรม ดูแลแม่ตั้งครรภ์ครบวงจร เสริมอาหาร เสริมวิตามิน ครบถ้วน ได้คลอดอุ่นใจและปลอดภัย ลดความรุนแรงมะเร็งปากมดลูก ตรวจครบทุกคน ส่งต่อทุกที่ กลุ่มกุมารเวชกรรม ดูแลพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ทั้งระบบ มีส่วนพัฒนาศูนย์เด็กทุกแห่ง (เด็ก 150,000คน 2000 ศูนย์ ?) กลุ่มศัลยกรรม ป้องกันส่งต่ออุบัติเหตุ “รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ” กลุ่มอายุรกรรม เน้นหนักโรคเรื้อรังรุนแรง ทั้งป้องกัน เปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ และรักษาต่อเนื่อง เบาหวาน/ความดัน/ STROKE

35 สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทุกกลุ่ม
กลุ่มจักษุกรรม ตาสว่างทั้งเขต ตาบอดจากต้อกระจกต้องได้รับการรักษา ป้องกันไม่ให้เกิดตาบอด (60,000คน?) กลุ่มกระดูกและเวชกรรมฟื้นฟู ดูแลผู้พิการถึงบ้าน โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ กลุ่มจิตเวช ดูแลผู้มีปัญหาทางจิตถึงบ้านและป้องกันปัญหาวัยรุ่นด้วยการเร่งรัดส่งเสริมจิตเวชวัยรุ่น กลุ่มเวชกรรม - ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรทั้งติดบ้านและติดเตียงพร้อมทั้งจัดกลุ่ม ติดสังคมให้มีส่วนในการดำเนินงานจิตอาสาในวงกว้างเพื่อสร้างความคุณค่าในสังคม

36 ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์
หน่วยบริการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจะมีพื้นที่ตำบลเป็นหน่วยองค์กรลักษณะเครือข่าย รพ.สต. ในตำบลนั้น ๆ หรือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของโรงพยาบาล แต่ละเครือข่ายจะมีบุคลากรระดับวุฒิทางสาธารณสุขต่อประชากรในสัดส่วน ๑: ๑,๒๕๐ และจะมีทีมบริการแต่ละด้าน เช่น ทันตสาธารณสุข, การแพทย์แผนไทย, ผู้ช่วยกายภาพบำบัดและผู้บันทึกข้อมูล รวม ๔ คน รวมผู้ปฏิบัติงานที่มีวุฒิและผู้ปฏิบัติเฉพาะด้าน ๑๐-๑๒ คน ต่อ หนึ่งหน่วย

37 ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์
หน่วยพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอสุขภาพเข้มแข็งมีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนทุกคนในเขตอำเภอด้วย การสนับสนุนและบริหารหน่วยปฐมภูมิให้มีศักยภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดูแลประชาชนทุกคนเสมือนญาติเพื่อจัดระบบ “หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน” หน่วยพัฒนาสุขภาพ “อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง” (อสข.) ประกอบด้วย ผู้แทน สสอ. (รพ.สต.) รพช. สปสช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการบริหารจัดการต่อเนื่องสม่ำเสมอติดตามผลปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

38 ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์
2.1 สาธารณสุขอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นหลักทั้งเขตพื้นที่อำเภอ รวมพื้นที่โรงพยาบาลด้วย .2.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / หัวหน้าเวชกรรมสังคม รับผิดชอบรับส่งต่อผู้ป่วยจากปฐมภูมิมารับการรักษาอย่างเป็นระบบอย่างมีคุณภาพและเอื้ออาทร พร้อมท้งจัดทีมช่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, กายภาพบำบัด 2.3 โรงพยาบาลชุมชน จะดูแลผู้พิการ เพื่อฟื้นฟูสภาพตามหลักวิธีการ เพื่อส่งคืนสู่ชุมชน และรับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อน โดยครอบคลุมการส่งต่อหรือ/และประสานจากตำบลในอำเภอ

39 ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์
หน่วยพัฒนาสุขภาพจังหวัดบูรณาการ มีหน้าที่สนับสนุนทีมอำเภอสุขภาพเข้มแข็งในการขับเคลื่อนทั้งระบบ ดูแล กำลังคน เพิ่มศักยภาพ 5 ทักษะสำคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวังสอบสวนโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การให้คำปรึกษา การจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือเพิ่มความรู้พิเศษแก่นักวิชาการสาธารณสุข) ดูแลเรื่องการเงินการคลังให้เพียงพอ และคอยประเมินภาระงานอย่างครบถ้วน

40 ธรรมนูญสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์
3.1 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับผู้ป่วยวิกฤติระยะสุดท้ายไปอยู่ใน รพช. และกลับสู่ครัวเรือน ประสาน รพช. เสมือนเป็นหน่วยหนึ่งสาขาของโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จะกระจายผู้ป่วยพร้อมกระจายทรัพยากรช่วยเหลือ รพช. รพ.สต. ศสม. เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการดูแลรักษาพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีและความสามารถระดับสูงอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการปฏิเสธผู้ป่วย ส่งต่อจากพื้นที่รับผิดชอบทุกกรณี 3.2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีการจัดระบบทีมเวชกรรม ร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอในอำเภอที่ตั้งโรงพยาบาล เพื่อเร่งรัดงานปฐมภูมิอย่างเป็นระบบและใช้ศักยภาพ พัฒนาบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิให้มีคุณภาพและรองรับผู้ที่จะเข้ารับบริการอย่างเต็มใจและด้วยความยินดี

41 นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt นพ.นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google