งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

2 ปัญหาในการวิจัย ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมเมือง พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย นับเป็นแหล่งประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่สำคัญ ของประเทศไทย Company Name

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการเลือกซื้อสินค้าจาก ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ Company Name

4 ตางรางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ โดยรวม Company Name

5 สรุปผลการวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ - เหตุผลที่ใช้ซื้อ ได้แก่ เลือกซื้อสะดวก - ลักษณะการบริโภค กลับไปใช้หรือบริโภคที่บ้าน - ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า บาทต่อครั้ง - ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้า น. - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การสะสมแสตมป์แลกซื้อของ - ระยะเวลาที่ใช้ซื้อสินค้า น้อยกว่า 15 นาทีต่อครั้ง - ความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ย 3-5 ครั้ง ต่อเดือน - สื่อที่ทำให้รู้จัก คือ ใกล้บ้าน/ใกล้ที่ทำงาน Company Name

6 สรุปผลการวิจัย 2.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สรุปผลการวิจัย 2.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ - อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภาพ - อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านกระบวนการ ตามลำดับ Company Name

7 พฤติกรรมการเลือกซื้อ ประเภทของการซื้อสินค้า ด้านเหตุผลที่ใช้ซื้อ
3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ ปัจจัยส่วนบุคล พฤติกรรมการเลือกซื้อ - เพศ - อายุ - อาชีพ - ระดับการศึกษา - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการซื้อสินค้า - สถานภาพสมรส - ภูมิลำเนา ด้านเหตุผลที่ใช้ซื้อ Company Name

8 ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้
ตางรางเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการที่มีผลต่อการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ Company Name

9 พฤติกรรมการเลือกซื้อ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย
4.การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ ปัจจัยส่วนบุคล พฤติกรรมการเลือกซื้อ - เพศ - อายุ - สถานภาพสมรส - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - ภูมิลำเนา ด้านผลิตภัณฑ์ - ระดับการศึกษา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย - อาชีพ ด้านบุคลากร Company Name

10 ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ไม่ค่อยมีสินค้าแปลกใหม่
5.การศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะพฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ 1 ที่จอดรถไม่สะดวก 2 ไม่มีสินค้าที่ต้องการ 3 ไม่สามารถต่อรองราคาได้ 4 ไม่ค่อยมีสินค้าแปลกใหม่ Company Name


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google