งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553 โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

2 งบประมาณที่ได้รับ ปี 2553 ก่อนปรับ (มติ ครม. 18 ส.ค. 52)
โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) งบปกติ SP2 ก่อนปรับ (มติ ครม. 18 ส.ค. 52)  1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง 5.272 0.473 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 17.053 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 หลังปรับ (มติ ครม. 5 ม.ค. 53) 1. โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว 5 จชต. 8.485 คงเหลือเงิน SP2 จำนวน ล้านบาท ที่โอนให้กรมประมง RICE DEPARTMENT

3 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553
กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4,380 ไร่ x 15 กก. x 21 บ. 1,379,700 - สสข. 65,700 กก. 2. สนับสนุนปุ๋ยเคมี 4,380 ไร่ x 20 กก. x 15 บ. 1,314,000 - ศวข.ปน. 35,500 กก. 532,500 - ศวมข.ปน. 32,620 กก. 489,300 - ศมข.พท. 19,480 กก. 292,200 3. อบรมเกษตรกร 964 คน x 400บ./วัน 385,600 374 คน 149,600 - ศมข.ปน. 360 คน 144,000 230 คน 92,000 4. จัดงานรณรงค์ 1ครั้ง x 1,200,000 บ. 1,200,000 1 ครั้ง 5. สัมมนาการฟื้นฟูนาร้าง 1ครั้ง x 200,000 บ. 200,000 - สนย. 6. จ้างนักวิชาการเกษตร 1คน x 100,000บ. 100,000 1คน 7. ติดตามนิเทศงาน 692,700 50,000 292,700 80,000 40,000 - กษจ.สงขลา 30,000 - กษจ.ปัตตานี - กษจ.ยะลา - กษจ.นราธิวาส รวม 5,272,000 RICE DEPARTMENT

4 พื้นที่ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
จังหวัด ข้อมูลเดิม ข้อมูลล่าสุด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พื้นที่(ไร่) เกษตรกร(ราย) 1. ปัตตานี 1,211 250  1,210.75 ศวข.ปน. 2. นราธิวาส 564 124 563.75 3. สงขลา 1,214 259 922.50 207 ศมข.ปน. 4. ยะลา 417 101 417.25 5. สตูล 974 230  950.50  230 ศมข.พท. รวม  4,380 964  4,064.75 912  RICE DEPARTMENT

5 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน
งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,035,000 - สสข. 2. สนับสนุนกระสอบพลาสติกสาน 300,000 3. สนับสนุนปุ๋ยเคมี 825,000 - สนย. 4. สนับสนุนมุ้งไนล่อน 150,000 5. จัดเวทีชุมชน 15 ศขช. x 5,000 บ. 75,000 - ศวข.ปน. 9 ศขช. 45,000 - ศมข. ปน. 4 ศขช. 20,000 - ศมข.พท. 2 ศขช. 10,000 6. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าว ชุมชนระดับจังหวัด - ศมข.ปน. 55 คน RICE DEPARTMENT ต่อ -->

6 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน
งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ 7. อบรมชาวนาจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 300คน x 500 บ. 150,000 - ศมข.ปน. 13ศขช. x 260 คน 130,000 - ศมข.พท. 2ศขช. x 40 คน 20,000 8. อบรมชาวนาชั้นนำ 75คน x 2,500 บ. 187,500 - ศวข.พท. 75 คน 9. วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ (เก็บตัวอย่าง) 15,000 13 ศขช. 13,000 2 ศขช. 2,000 10. ติดตามงาน GAP Seed 300,000 - ศวข.ปน. 180,000 80,000 40,000 11. ติดตามงาน 750,000 450,000 200,000 100,000 รวม 3,862,500 RICE DEPARTMENT

7 กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์
งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 641ไร่ x 15 กก. x 21 บ. 201,915 - ศวข.ปน. 6,420 กก. 134,820 - ศมข.พท. 3,195 กก. 67,095 2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 641ไร่x5 กก.x33 บ. 105,765 2,140 กก. 70,620 1,065 กก. 35,145 3. สนับสนุนถุงบรรจุข้าว 3,000 ใบ x 10 บ. 30,000 1,500 ใบ 15,000 4. สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ 641ไร่ x 50 กก. x 8 บ. 256,400 21,400 กก. 171,200 10,650 กก. 85,200 5. สนับสนุนวัสดุป้องกันศัตรูพืช 75,000 6. จัดทำป้ายแปลง 1 ป้าย 5,000 RICE DEPARTMENT ต่อ -->

8 กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์
งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ 7. จ้างเตรียมดิน 641ไร่ x 800 บ. 512,800 - ศวข.ปน. 428 ไร่ 342,400 - ศมข.พท. 213 ไร่ 170,400 8. จ้างปลูกปุ๋ยพืชสด 641ไร่ x 700 บ. 448,700 299,600 149,100 9. อบรมเกษตรกร 232 คน x 400 บ. 92,800 158 คน 63,200 74 คน 29,600 10. ศึกษาดูงานเกษตรกร 289,640 50 คน 11. ตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต 167,000 158 แปลง 113,733 74 แปลง 53,267 12. ติดตามงานนิเทศงาน 120,000 60,000 รวม 2,255,020 RICE DEPARTMENT

9 กิจกรรมหลัก : อำนวยการ
งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 กิจกรรมหลัก : อำนวยการ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ 1. จัดงานวันสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ 604,480 - ศมข.พท. 2. จัดทำเอกสารวิชาการ 500 เล่มx300บ. 150,000 - สสข. 500 เล่ม 3. จัดทำชุดนิทรรศการ 4ชุดx60,000 บ. 240,000 4 ชุด 4. จัดงานพบสื่อมวลชน (press tour) 500,000 - ศสท. 5. จ้างพนักงานขับรถยนต์ 153,000 - ศวข.ปน. 1 คน 51,000 - ศมข.ปน. 6. จ้างนักวิชาการ 720,000 4 คน 288,000  2 คน 144,000 รวม 2,367,480 RICE DEPARTMENT


ดาวน์โหลด ppt นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google