งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FC 001 หลักการพัฒนาชุมชน (Principle of Community Development) ระดับ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FC 001 หลักการพัฒนาชุมชน (Principle of Community Development) ระดับ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FC 001 หลักการพัฒนาชุมชน (Principle of Community Development) ระดับ 1

2 ความหมายของการพัฒนา ชุมชน องค์การสหประชาชาติ ได้นิยาม ดังนี้ การ พัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน ทั้งหลายได้พยายามรวบรวมกันทำเองและมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อทำให้สภาพ ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน นั้นเจริญดีขึ้น และผสมผสานชุมชนเหล่านั้นเข้า เป็นชีวิตของชาติและเพื่อทำให้ประชาชน สามารถอุทิศตนเพื่อความเจริญของชาติอย่าง เต็มที่

3 ปรัชญางานพัฒนาชุมชน 1. มนุษยทุกคนมี เกียรติและศักดิ์ศรี ในความเปนคน 2. มนุษยทุกคนมี ความสามารถ หรือ มีศักยภาพ 3. ความสามารถของ มนุษยสามารถ พัฒนาไดถามี โอกาส

4 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา ชุมชน แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา ชุมชน 1. การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) 2. การชวยเหลือตนเอง (Aided Self – Help) 3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) 4. ความตองการของชุมชน (Felt – Needs) 5. การศึกษาภาคชีวิต (Life – Long Education)

5 หลักการดำเนินงานพัฒนา ชุมชน 1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของ ประชาชน และเปดโอ กาสให้ประชาชนใช ศักยภาพที่มีอยูให มากที่สุด 2. ยึดหลักการพึ่งตนเอง ของประชาชน 3. ยึดหลักการมีสวนร วมของประชาชน 4. ยึดหลักประชาธิปไตย

6 กระบวนการทำงานพัฒนา ชุมชน 1. การศึกษาชุมชน 2. การให้การศึกษาแก่ชุมชน 3. การวางแผน / โครงการ เปนขั้นตอนให ประชาชนรวมตัดสินใจ และกําหนด โครงการ เปนการนําเอาปญหาที่ ประชาชนตระหนัก 4. การดําเนินงานตามแผนและโครงการ 5. การติดตามประเมินผล

7 ยุทธศาสตร์ และทิศทางการ ทำงาน ของกรมฯ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

8 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นนักรวมกลุ่ม เป็นผู้ให้การศึกษา เป็นผู้กระตุ้นเตือนยั่วยุ เป็นผู้ประสานงาน เป็นตัวเชื่อม เป็นผู้สื่อความคิดติดต่อ

9 เครื่องมือการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม เทคนิคส่งเสริมการมีส่วนร่วม วิทยากรกระบวนการ

10 บทบาทวิทยากรกระบวนการ 1. บทบาทดานการเตรียมการ คือ การเตรียมตนเอง แหลงขอมูล กิจกรรมการเรียนรู สื่ออุปกรณ การเตรียมการวัด และประเมินผล เปนตน 2. บทบาทดานการดําเนินการ ประกอบดวย การเป นผูนําเสนอ ผูชวยการสื่อสารชวยเหลือให คําแนะนํา ปรึกษา การเปนผูกระตุนจูงใจ การเป นผูสังเกต เปนผูรวมกิจกรรม การเปนผู ประสานงาน เสริมบรรยากาศอบอุนเปนมิตร การเป นผูวิเคราะห สรุปประเด็น สังเคราะห เชื่อมโยง ประเด็นใหเปนไปตาม.. มติกลุม 3. บทบาทดานการประเมินผล เพื่อตรวจสอบวา สามารถจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู หรือไม และตองใหกลุมและสมาชิกมีบทบาท ในการวัดและประเมินผลวิทยากรกระบวนการ และกลุ มดวย

11 คุณสมบัติของวิทยากร กระบวนการที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการฟง มีความสามารถในการตั้งคําถามเชิงสรางสรรค มีความยืดหยุน มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําใหเกิด การเรียนรู มีความสามารถในการใชกิจกรรมสอดแทรกใน จังหวะเวลาที่เหมาะสม มีความสามารถในการสรางบรรยากาศสนับสนุน ซึ่งกันและกัน มีความสามารถในการสรุป และเชื่อมโยงใหเห็น ภาพรวม เชื่อในศักยภาพของผูดอยโอกาส เคารพใน ศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยของทุกคน ตองการ เห็นผูอื่นมีความสามารถในการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt FC 001 หลักการพัฒนาชุมชน (Principle of Community Development) ระดับ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google