งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1.ครบถ้วน 2.ทันเวลา 3.ครอบคลุม 4.ประสิทธิภาพ

2 ข้อมูล/ตัวชี้วัด 1. ความครบถ้วนของการรายงาน รง.506 100%
1. ความครบถ้วนของการรายงาน รง % 2. ความทันเวลาของการรายงาน รง % 3. ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย % 4. ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย % 5. คุณภาพของการสอบสวนโรค ระดับดีมาก

3 การบริหารจัดการและทรัพยากร
1.ดำเนินการในรูปแบบหน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิ (CUP) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 2. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพระหว่างชายแดนบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ 3.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบึงกาฬ - พยาบาล 1 คน - นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน

4 ผลการประเมิน ตัวชีวัด เป้าหมาย 2555 2556 100 % 37 % 57 % 100% ดีมาก
1. ความครบถ้วนของการรายงาน รง.506 100 % 37 % 57 % 2.ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 100% 3.ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย 4.ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย 5.คุณภาพของการสอบสวนโรค ดีมาก ระดับดี

5 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวัง 1.งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทำหน้าที่ในการเฝ้า ระวังโรคโดยมีรายงาน 506 เป็นตัวกำหนดโรคที่ต้องระวัง 2. เครือข่ายการเฝ้าระวัง - ศศม. - .อสม.

6 การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพร้อมเพื่อรองรับหากมีการระบาด
1.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และร่วมกับทีม IC ในการซ้อมแผนไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 2009 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เกิด 3.ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 3. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเมื่อเกิดการระบาด สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมซ้อมแผน โอกาสพัฒนาต้องมีการประเมินเจ้าหน้าที่ทุกคน

7 สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา
**เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง** เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมซ้อมแผน โอกาสพัฒนาต้องมีการประเมินเจ้าหน้าที่ทุกคน

8 บทเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในการเฝ้าระวัง
บทเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในการเฝ้าระวัง ตัวชีวัด เป้าหมาย 2555 2556 1. ความครบถ้วนของการรายงาน รง.506 100 % 37 % 57 % สาเหตุ เกิดจากมีจำนวนโรคที่ต้องรายงานมาก แก้ไข ทำคู่มือรายงาน 506 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสพัฒนา 1. เจ้าหน้าที่ 2. สื่อสาร ในปี 2557ให้ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกราย

9 บทเรียนจากการเฝ้าระวังการระบาดของโรค และภัยสุขภาพใน 1-2 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2555 โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ ปัญหาที่พบ 1.จำนวนผู้ป่วย 2. การเข้าถึงบริการ 3.ร้องเรียน แก้ไข 1.การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วย 3.การจัดจุดคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบเอ แยกจากการคัดกรองทั่วไป 3.ติดป้ายประชาสัมพันธ์

10 การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
1.การประเมินความทันต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคสำคัญ ตัวชีวัด เป้าหมาย 2555 2556 2.ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 100

11 2.การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผู้ป่วยรายใหม่
จากการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอใน ปี 2555 มีการระบาดอยู่ 2 ระยะ ซึ่งทำให้ทราบว่าการควบคุมการระบาดไม่ได้ผล สาเหตุ 1.war room ช้า ทำให้ค้นหาผู้ป่วยรายแรกได้ล่าช้า 2.หาสาเหตุของการเกิดโรคได้ไม่ชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะลงไปควบคุมการระบาดได้ทันเวลา ทำให้มีการขยายวงกว้างออกมาหลายอำเภอในเขตจังหวัดบึงกาฬ

12 ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย - งานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลโดยให้ความรู้ช่วง น. เป็นประจำ - เปิดตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 2.การเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โรงเรียน วัด 1.พัฒนาการกำกับดูแล ให้บุคลากรมีความร่วมมืออย่างยั่งยืน 2.พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล และการเฝ้าระวัง 3.พัฒนาระบบการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโรค การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า

13 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google