งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ตัวอักษร

2 การประดิษฐ์ตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษรที่สามารถปรับขนาดได้ (Outline Type) และตัวอักษรที่ไม่สามารถปรับขนาด ได้ (Bitmap Type) ซึ่งตัวอักษรแต่ละประเภทเหล่านี้มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน

3 ตัวอักษรแบบปรับขนาดได้ (Outline Type) หรือแบบเวคเตอร์ (Vector Type)
ตัวอักษรแบบปรับขนาดได้ (Outline Type) นั้นมีการจัดเก็บข้อมูล ในลักษณะของการประมวลผลแบบสูตรคณิตศาสตร์ ทำให้ ตัวอักษรที่ได้คมชัด ไม่มีรอยหยัก สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์หรือ ขนาดของตัวอักษรได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียที่สำคัญคือไม่ สามารถนำตัวอักษรประเภทนี้ไปใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์ (Filter) ได้

4 ตัวอักษรแบบปรับขนาดไม่ได้ (Bitmap Type)

5 เครื่องมือการสร้างตัวอักษร
> Horizontal Type Tool คือ เครื่องมือการสร้างตัวอักษรแบบแนวนอน > Vertical Type Tool คือ เครื่องมือการสร้างตัวอักษรแบบแนวตั้ง > Horizontal Type Mask Tool คือ เครื่องมือการสร้าง Select ที่ตัวอักษรในแนวนอน > Vertical Type Mask Tool 1 คือ เครื่องมือการสร้าง Select ที่ตัวอักษรในแนวตั้ง

6 รูปแบบการสร้างตัวอักษร
ข้อความแบบ Point Type คือ ข้อความที่มีขนาดสั้นหรือมีตัวอักษรเพียง 1 บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นอิสระต่อกัน โดยความยาวของตัวอักษรขึ้นอยู่กับตัวอักษรที่พิมพ์ ข้อความแบบ Paragraph Type คือ ข้อความที่มีความยาวหลายบรรทัด โดยข้อความ ทั้งหมดจะอยู่ในขอบเขตเดียวกัน

7 ตัวอย่างรูปแบบข้อความ
ตัวอย่างข้อความแบบ Point Type ตัวอย่างข้อความแบบ Paragraph Type

8 การใช้ตัวอักษรแบบปรับขนาดได้ (Outline Type)
การใช้ตัวอักษรแบบ Outline Type แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ตัวอักษรแบบแนวนอน (Horizontal Type Tool) และตัวอักษรแบบ แนวตั้ง (Vertical Type Tool) ซึ่งการสร้างตัวอักษรแต่ละแบบ เหล่านี้ โปรแกรมจะทำการสร้าง เลเยอร์ขึ้นมาใหม่โดย อัตโนมัติทันที และใช้ในการบรรจุตัวอักษรหรือข้อความได้เท่านั้น

9 ตัวอย่างการใช้ Layer Style

10 การใช้ตัวอักษรแบบปรับขนาดไม่ได้ (Bitmap Type)
การสร้างตัวอักษรแบบ Bitmap Type นั้น โปรแกรมจะสร้าง ตัวอักษรขึ้นมาในรูปของ Selection ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน นอกจากนั้นยังสามารถตกแต่งข้อความได้ แต่ไม่ สามารถแก้ไขข้อความได้

11 ตัวอย่าง Warp Text

12 ตัวอย่างการตกแต่งตัวอักษรโดยใช้รูปภาพ

13 ตัวอย่างการใช้ข้อความกับรูปภาพ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google