งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ ICT ที่เป็นเลิศและเข้าถึงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ ICT ที่เป็นเลิศและเข้าถึงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข 2552
บริการ ICT ที่เป็นเลิศและเข้าถึงได้ คุณภาพของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3 ทรัพยากรด้าน ICT ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และใช้ได้จริงตามมาตรฐานที่กระทรวงICT กำหนด ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT ด้านสาธารณสุข คุณภาพการให้บริการ 4 5 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้าน ICT พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุขที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสาธารณสุข 7 การบริหารความเสี่ยงด้าน ICT 8 9 พัฒนากระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้งานระบบ ICT แก่ผู้รับบริการ 10 จัดทำแผนแม่บท ICT ที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ขององค์กร ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 11 มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 12 เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 13 การนำระบบITมาใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กร

2 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 1 คุณภาพของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ตามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ /ตัวชี้วัดตามประเด็นของ PMQA 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.ร้อยละระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT ในการให้บริการ 3 ทรัพยากรด้าน ICT ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และใช้ได้จริงตามมาตรฐานที่กระทรวงICT กำหนด 3.ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน ICT ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT กำหนด การคำนวณจะต้องเปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่มีทรัพยากรด้าน ICT ผ่านมาตรฐานที่กระทรวง ICT กำหนด (นับเฉพาะในส่วนทรัพยากรที่ศูนย์ ICT เป็นผู้ดูแล)

3 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 4. ความมีประสิทธิภาพของระบบ ICT ด้านสาธารณสุข 4.ดัชนีความมีประสิทธิภาพของ ระบบ ICT สาธารณสุข (ในปีงบประมาณ 2552 วัด Performance, Reliability Security) 1.ระยะเวลาตอบสนอง ในการรับส่งข้อมูล (Response Time) ของระบบเครือข่ายภายในกระทรวงฯและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ (เปรียบเทียบอัตราการรับส่งข้อมูลกับปริมาณข้อมูลการใช้เครือข่ายในช่วงเวลาทำการจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) 2. ตัวชี้วัด Reliability ของระบบเครือข่ายในปีงบประมาณ 2551 - จำนวน Downtime ในช่วงเวลาทำการไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี

4 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 3. ตัวชี้วัด Security ของระบบเครือข่ายในปีงบประมาณ 2552 - จำนวนครั้งที่มีการตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายในระบบเครือข่าย มากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป (วัดเฉพาะการแพร่กระจายในระบบ LAN สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข) 5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้าน ICT 5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 6.พัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสาธารณสุข 1.จำนวนหน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบเครือข่าย nternet/Intranet กับส่วนกลาง 7.การบริหารความเสี่ยงด้าน ICT - ระดับความสำเร็จในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT 8.พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุขที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

6 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 9.พัฒนากระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้งานระบบ ICT แก่ผู้รับบริการ ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Knowledge Management ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.จัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ขององค์กร

7 ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล
การทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 11.มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 12.เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt บริการ ICT ที่เป็นเลิศและเข้าถึงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google