งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ต้องทำต่อ 1.นำเสนอผลสำเร็จของนโยบาย ปี 54 2. นำเสนอนโยบายปี 55 และตัวชี้วัด สำคัญ ตามใบงานที่ 7 8และ 9 ประธาน : นพ.สสจ. วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 13.00น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ต้องทำต่อ 1.นำเสนอผลสำเร็จของนโยบาย ปี 54 2. นำเสนอนโยบายปี 55 และตัวชี้วัด สำคัญ ตามใบงานที่ 7 8และ 9 ประธาน : นพ.สสจ. วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 13.00น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ต้องทำต่อ 1.นำเสนอผลสำเร็จของนโยบาย ปี 54 2. นำเสนอนโยบายปี 55 และตัวชี้วัด สำคัญ ตามใบงานที่ 7 8และ 9 ประธาน : นพ.สสจ. วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมข้างห้องประกันสุขภาพ

2 ใบงานที่ 7 ทบทวนความสำเร็จนโยบายปี 54และกำหนดนโยบายตังชี้วัดสำคัญ ปี 55 นโยบายปี 54ตัวชี้วัดผลสำเร็จ สร้างเสริมสุขภาพสู่คนชลบุรีสุขภาพดี ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการองค์กรลดพุง ต้นแบบ ผลงานรายอำเภออยู่ระดับ 3 อยู่ใน เกณฑ์ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาใน ภาพรวมทั้งจังหวัดผ่านเกณฑ์ สามารถดำเนินการองค์กรไร้พุง ต้นแบบได้มากกว่า 2 องค์กร สร้างกระแส และรณรงค์ การสร้างสุขภาพเชิงรุก รณรงค์สร้างกระแสด้าน พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ผลงานรายอำเภออยู่ในระดับ 3 เกณฑ์ปานกลาง ขาดการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

3 ใบงานที่ 8 นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ที่ตัวชี้วัดBaseline ปี 54 ผลสำเร็จ F8 ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก(ร้อยละ 35) ร้อยละ 28.36 ไม่ผ่านเกณฑ์ F9ร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จได้รับการดูแล บำบัดรักษาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง(ร้อยละ 85) ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ F10โรงเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทอง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง (ร้อยละ 60) ร้อยละ 52.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ F11ร้อยละความครอบคลุมของการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยยา เสพติดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต:บสต.1-5(ร้อยละ 85) ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ F12ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ระดับ 5 ผ่าน เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ F13ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชน ต้นแบบด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ระดับ 5 ผ่าน เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

4 ใบงานที่ 9 ทบทวนความสำเร็จนโยบายปี 54และกำหนดนโยบายตังชี้วัดสำคัญ ปี 55 นโยบาย ปี 55ตัวชี้วัด รวมพลังความร่วมมือของ ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน มาตรการทางสังคม U1 ระดับความสำเร็จการ ดำเนินงานโครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น U2 ร้อยละของการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

5 ใบงานที่ 10 นำเสนอTemplate Agenda Function

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครง การป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น (Agenda) คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง จำนวนหญิงคลอดและหญิงแท้ง อายุ 15-19 ปี มีอัตราไม่เกิน 52 ต่อพันประชากร เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1อัตรามากกว่า 56.0 / พัน 2อัตรา 52.1-56.0 / พัน 3อัตรา 48.1-52.0 / พัน 4อัตรา 44.1-48.0 / พัน 5อัตรา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 44.0 จำนวนหญิงคลอดและหญิงแท้งอายุ 15-19 ปี*1000 จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครง การป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น (Agenda) คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง จำนวนหญิงคลอดและหญิงแท้ง อายุ 15 -19 ปี มีอัตราไม่เกิน 52 ต่อพันประชากร เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1มีแผนงาน/ โครงการ/งบประมาณรองรับ (มีการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำแผน) 2มีกิจกรรม 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง(สาธารณสุข,ศึกษา,พม.,ท้องถิ่น) 2. มีการรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3. มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานในชุมชน 4. มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและมีกิจกรรมการ ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน 4มีการสรุปวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไข 5มีนวตกรรมการดำเนินงาน จำนวนหญิงคลอดและหญิงแท้งอายุ 15- 19 ปี*1000 จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครง การป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น (Agenda) คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง อัตราคลอดของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ลดลงร้อยละ 2.5 ของปีที่ผ่านมา ต่อจำนวนการคลอด ทั้งหมด เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1อัตราลดลงต่ำกว่า 0.9 2อัตราลดลง 0.9 – 1.6 3อัตราลดลง 1.7 – 2.5 4อัตราลดลง 2.6 – 3.3 5อัตราลดลง มากกว่า 3.3 จำนวนหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่คลอดทั้งหมด * 100 จำนวนหญิงคลอดทั้งหมด โดยเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน (ปี 2554และ2555 )

9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครง การป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น (Agenda) คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง อัตราคลอดของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ลดลงร้อยละ 2.5 ของปีที่ผ่านมา ต่อจำนวนการคลอด ทั้งหมด เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1มีแผนงาน/ โครงการ/งบประมาณรองรับ (มีการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำแผน) 2มีกิจกรรม 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุข,ศึกษา,พม.,ท้องถิ่น) 2. มีการรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3. มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานในชุมชน 4. มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและมีกิจกรรมการ ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน 4มีการสรุปวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไข 5มีนวตกรรมในการพัฒนางานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือแก้ปัญหา จำนวนหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่คลอดทั้งหมด * 100 จำนวนหญิงคลอดทั้งหมด โดยเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน (ปี 2554 และ 2555 )

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่น้อย กว่าร้อยละ55 (Function) คำอธิบายตัวชี้วัด : นิยาม หญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ความหมาย สตรีไทยที่มีอายุ 30-60 ปี(พศ.2495 – พ.ศ. 2525) ได้รับการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี pap smear หรือ VIA เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1น้อยกว่า ร้อยละ 35 2ร้อยละ 36 – 45 3ร้อยละ 46 – 55 4ร้อยละ 56 - 65 5มากกว่าร้อยละ 65

11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ55 (Function) คำอธิบายตัวชี้วัด : นิยาม หญิงอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ความหมาย สตรีไทยที่มีอายุ 30-60 ปี(พศ.2495 – พ.ศ. 2525) ได้รับการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี pap smear หรือ VIA เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1- มีทะเบียนรายชื่อหญิงอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (รพสต.) - มีสรุปจำนวนหญิงอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ(คปสอ.) 2- มีทะเบียนรายชื่อหญิงอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี 2553-2555 แยกในเขต/นอกเขต/นอกกลุ่มเป้าหมาย (รพ.สต.) - มีสรุปจำนวน/ร้อยละ การคัดกรอง ปี 2553-2555 (คปสอ.) 3- มีทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ แบ่งเป็นระดับ Low glade High glade Cancer แยกในเขต/นอกเขต/นอกกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผล (รพ.สต.) - มีสรุปจำนวน/ร้อยละ ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ แบ่งเป็นระดับ Low glade High glade Cancer แยกในเขต/นอกเขต/นอกกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผล (คปสอ.) 4- มีรายชื่อผู้ที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ พร้อมผลการรักษา (รพสต.) - มีสรุปจำนวนผู้ที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ พร้อมสรุปผลการรักษา (คปสอ.) 5- มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหา

12 ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ : ระดับความสำเร็จ การดำเนินงาน โครงการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับ คะแนน เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ 1 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 1 2 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 2 3 คะแนนผ่านระดับ 3 4 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 4 5 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 5

13 ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ : นิยาม หญิงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับ การ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ระดับ คะแนน เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ 1 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 1 2 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 2 3 คะแนนผ่านระดับ 3 4 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 4 5 คะแนนผ่านระดับ 3 ผ่านระดับ 5


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ต้องทำต่อ 1.นำเสนอผลสำเร็จของนโยบาย ปี 54 2. นำเสนอนโยบายปี 55 และตัวชี้วัด สำคัญ ตามใบงานที่ 7 8และ 9 ประธาน : นพ.สสจ. วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 13.00น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google