งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

2 กำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag)
ใช้สำหรับกำหนดขนาดให้กับข้อความที่มีการตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบการใช้คำสั่ง <Hn>ข้อความที่ต้องการ</Hn> * n คือ ค่าของตัวเลขที่ใช้สำหรับกำหนดขนาดของหัวเรื่อง มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6 โดยเลข 1 จะเป็นหัวเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด

3

4 ผลลัพธ์

5 การจัดข้อความกึ่งกลางหน้า
การจัดตำแหน่งข้อความ การจัดข้อความกึ่งกลางหน้า รูปแบบการใช้คำสั่ง <CENTER>ข้อความที่ต้องการ</CENTER>

6 ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break)
การจัดตำแหน่งข้อความ ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) รูปแบบการใช้คำสั่ง <BR>ข้อความที่ต้องการ หรือ ข้อความที่ต้องการ <BR> ข้อความที่อยู่หลังคำสั่ง <br> จะถูกนำไปขึ้นบรรทัดใหม่

7 จัดวางย่อหน้าข้อความ (Paragraph Break)
รูปแบบการใช้คำสั่ง <p>ข้อความ…………………. ……………… ……………………</p>

8 จัดวางย่อหน้าข้อความ (Paragraph Break)
คำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการจัดวางตำแหน่งข้อความชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง รูปแบบการใช้คำสั่ง <p align=“ตำแหน่ง”>…..ข้อความ…..</p> ตำแหน่งการจัดวางข้อความ คือ LEFT = จัดว่าข้อความชิดซ้าย (ค่าปกติ) CENTER = จัดข้อความกึ่งกลางบรรทัด RIGHT = จัดข้อความชิดขวาของบรรทัด

9

10 คำสั่งแสดงข้อความเหมือนพิมพ์
รูปแบบการใช้คำสั่ง <PRE> ….. ข้อความ ….. </PRE>

11 การแยกส่วนของข้อความ (BLOCKQUOTE)
รูปแบบการใช้คำสั่ง < BLOCKQUOTE > ข้อความ ………………………….. </ BLOCKQUOTE >

12 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
รูปแบบการใช้คำสั่ง < HR >

13 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
คำสั่งเพิ่มเติม size เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดความหนาให้กับเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <hr size=n> * n คือ ความหนาของเส้น โดยการใส่ค่าตัวเลข (หน่วยเป็นพิกเซล)

14 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
คำสั่งเพิ่มเติม width เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดความยาวให้กับเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <hr width=n> * n คือ ความยาวของเส้น โดยการใส่ค่าตัวเลข (หน่วยเป็นพิกเซล) หรือ ระบุเป็นตัวเลข% ก็ได้ หากไม่ระบุจะเป็นการตีเต็มหน้าจอภาพ

15 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
คำสั่งเพิ่มเติม align เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งการของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <hr align=n> *n คือ ตำแหน่งการวางเส้น ว่าต้องการให้อยู่ตรงจุดใดของจอภาพ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แทนตัว n left = กำหนดให้เส้นอยู่ชิดซ้าย right = กำหนดให้เส้นอยู่ชิดขวา center = กำหนดให้เส้นอยู่กึ่งกลางจอภาพ

16 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
คำสั่งเพิ่มเติม color เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <hr color=n> *n คือ สีเส้น เช่น red Yellow Blue Green

17 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line)
คำสั่งเพิ่มเติม noshade เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดเส้นทึบไม่มีการแรเงาของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <hr noshade>

18 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
การกำหนดให้ตัวอักษรมีความหนา (Bold) รูปแบบการใช้คำสั่ง <b>ข้อความ</b>

19 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดให้ตัวอักษรมีความเอียง (Italic) รูปแบบการใช้คำสั่ง <i>ข้อความ</i>

20 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดขีดเส้นทับกลางตัวอักษร รูปแบบการใช้คำสั่ง <S>ข้อความ</S>

21 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดตัวอักษรยกขึ้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <SUP>ข้อความ</SUP>

22 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดตัวอักษรห้อย รูปแบบการใช้คำสั่ง <SUB>ข้อความ</SUB>

23 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดตัวอักษรตัวใหญ่ รูปแบบการใช้คำสั่ง <BIG>ข้อความ</BIG>

24 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
กำหนดตัวอักษรตัวเล็ก รูปแบบการใช้คำสั่ง <SMALL>ข้อความ</SMALL>

25 กำหนดให้ตัวอักษรวิ่ง
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้ตัวอักษรวิ่ง ทำให้ตัวอักษรมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้คำสั่ง <marquee>.ข้อความ</marquee>

26 <marquee behavior=n> ข้อความ.</marquee>
รูปแบบการใช้คำสั่ง <marquee behavior=n> ข้อความ.</marquee> - alternate คือ ให้ข้อความวิ่งจากขอบซ้ายมาขอบขวา เมื่อถึงขอบขวาก็ให้วิ่งกลับไปทางซ้าย วิ่งกลับไปกลับมา - scroll คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึงขอบซ้าย ก็ให้ข้อความวิ่งออกมาจากขวาใหม่ (เป็นค่าปกติถ้าไม่มีการกำหนดอะไรจะได้แบบนี้) - slide คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึงขอบซ้ายแล้วจะหยุดนิ่งไม่วิ่งไปไหนอีก

27 <marquee direction=n> ข้อความ.</marquee>
รูปแบบการใช้คำสั่ง <marquee direction=n> ข้อความ.</marquee> right คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางซ้ายมาทางขวา left คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางขวามาทางซ้าย Up คือ ให้ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน down คือ ให้ข้อความวิ่งจากบนขึ้นล่าง

28 <marquee bgcolor="n"> ข้อความ </marquee>
n คือ ชื่อของรหัสสีที่ต้องการ ซึ่งมีได้ 2 แบบ คือ * ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ เช่น red, green, blue ฯลฯ * รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16) เช่น #000000, #FFFFFF ฯลฯ

29 คำสั่งเพิ่มเติม scrolldelay เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดความเร็วให้กับข้อความที่วิ่ง รูปแบบการใช้คำสั่ง <marquee scrolldelay =Number> ข้อความ </marquee>

30 คำสั่งเพิ่มเติม คำสั่งในการควบคุมการหยุดด้วยเมาส์ รูปแบบการใช้คำสั่ง
คำสั่งเพิ่มเติม คำสั่งในการควบคุมการหยุดด้วยเมาส์ รูปแบบการใช้คำสั่ง <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> ข้อความ</marquee>

31

32

33 การกำหนดรูปแบบและสีให้กับตัวอักษร

34 การกำหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษร (Font)
รูปแบบการใช้คำสั่ง <font face="ชื่อแบบตัวอักษรที่ต้องการ“>ข้อความ</font>

35

36 กำหนดสีของตัวอักษร รูปแบบการใช้คำสั่ง <font color="n" >ข้อความ</font>

37 กำหนดสีพื้นให้กับเอกสาร
รูปแบบการใช้คำสั่ง <body bgcolor=“สี" >ข้อความ</body>

38 กำหนดสีของตัวอักษรให้เหมือนกันทั้งเอกสาร
รูปแบบการใช้คำสั่ง <body text=“สี" >ข้อความ</body>


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google