งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์มระบบ ข้อมูลรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์มระบบ ข้อมูลรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์มระบบ ข้อมูลรถยนต์
1 3 2 4 12 6 7 8 9 10 11 5

2 1 เฟรมข้อมูลรถยนต์ ถัดไป

3 เฟรมข้อมูลรถยนต์ปรับสีตัวอักษรที่ Forecolor
ถัดไป

4 คลิกปุ่ม Label ใส่ข้อความรหัสรถยนต์
2 คลิกปุ่ม Label ใส่ข้อความรหัสรถยนต์ เมนูหลัก

5 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data
3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data ถัดไป

6 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data
เมนูหลัก

7 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลชื่อรหัสรถ
4 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลชื่อรหัสรถ ถัดไป

8 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลรหัสประเภทรถ , รหัสลูกค้า
ถัดไป

9 คลิกปุ่ม Label และ Textbox ใส่ข้อมูลทุก Field
เมนูหลัก

10 คลิกปุ่ม Datagrid กำหนด datasource
5 คลิกปุ่ม Datagrid กำหนด datasource เมนูหลัก

11 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มเพิ่มข้อมูล
6 Private Sub cmdadd_Click() Adodc1.Recordset.MoveLast Dim autoid As Integer autoid = Adodc1.Recordset.Fields("Car_ID") + 1 Adodc1.Recordset.AddNew txtCar_ID.Text = autoid cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtCar_ID.Enabled = False txtCar_Type.Enabled = True txtCus_ID.Enabled = True txtContract_No.Enabled = True txtBrand.Enabled = True txtModel.Enabled = True txtCar_year.Enabled = True txtEngine_ID.Enabled = True txtBody_ID.Enabled = True txtPrice.Enabled = True txtCar_Type.SetFocus Adodc1.Enabled = False End Sub เมนูหลัก

12 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มบันทึกข้อมูล
7 Private Sub cmdsave_Click() Adodc1.Enabled = True MsgBox “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย", vbOKOnly, “ผลการตรวจสอบ" cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True cmdsave.Enabled = False cmdcancel.Enabled = False txtCar_ID.Enabled = False txtCar_Type.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtBrand.Enabled = False txtModel.Enabled = False txtCar_year.Enabled = False txtEngine_ID.Enabled = False txtBody_ID.Enabled = False txtPrice.Enabled = FalseEnd Sub เมนูหลัก

13 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มลบข้อมูล
8 Private Sub cmddelete_Click() If MsgBox(“คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่", vbYesNo + vbInformation, “ยืนยันการลบ") = vbYes Then With Adodc1.Recordset .Delete If .EOF Then .MoveLast End If .MoveNext End With End IfEnd Sub เมนูหลัก

14 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มแก้ไขข้อมูล
9 Private Sub cmdchange_Click() Adodc1.Recordset.UpdateBatch cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtCar_ID.Enabled = False txtCar_Type.Enabled = True txtCus_ID.Enabled = True txtContract_No.Enabled = True txtBrand.Enabled = True txtModel.Enabled = True txtCar_year.Enabled = True txtEngine_ID.Enabled = True txtBody_ID.Enabled = True txtPrice.Enabled = True txtCar_TypeSetFocus Adodc1.Enabled = False cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False End Sub เมนูหลัก

15 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มยกเลิกข้อมูล
10 Private Sub cmdcancel_Click() Adodc1.Recordset.CancelBatch cmdsave.Enabled = False cmdcancel.Enabled = False txtCar_ID.Enabled = False txtCar_Type.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtBrand.Enabled = False txtModel.Enabled = False txtCar_year.Enabled = False txtEngine_ID.Enabled = False txtBody_ID.Enabled = False txtPrice.Enabled = False Adodc1.Recordset.MoveFirst cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True End Sub เมนูหลัก

16 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มออกจากโปรแกรม
11 Private Sub cmdexit_Click() Unload Me End Sub เมนูหลัก

17 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มค้นหา
12 Private Sub cmdfind_Click() Dim use As String use = "Cus_ID LIKE '%" & txtfind.Text & "%'" If txtfind.Text = "" Then MsgBox “กรุณาป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา", vbCritical, “ผลการตรวจสอบ" txtfind.SetFocus Else Adodc1.Recordset.MoveFirst Adodc1.Recordset.Find use, , adSearchForward If Adodc1.Recordset.EOF Then MsgBox “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา", vbCritical, “ผลการตรวจสอบ" End If End IfEnd Sub เมนูหลัก

18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
4 Source Code โปรแกรม Visual Basic 6.0 ระบบ แฟ้มข้อมูลรถยนต์ โดย นางสาวสุมาลี เต็มรัตน์ นางสาวพนิดา อุปกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

19


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์มระบบ ข้อมูลรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google