งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เข้าสู่บทเรียน

2 มาเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กันเถอะนะจ๊ะ
แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

3 แนะนำบทเรียน ต่อไป คำชี้แจง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนการศึกษาจากบทเรียน ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอนหลังเรียน หมายเหตุ ให้นักเรียนคลิกที่ลูกศรเท่านั้น ต่อไป

4 ทำข้อต่อไป แบบทดสอบก่อนเรียน 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. อุปกรณ์ในการเล่นเกม-ศึกษาค้นคว้า ข.อุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์งาน ค.อุปกรณ์ใช้ในการดูหนัง-ฟังเพลง ง.ถูกทุกข้อ ทำข้อต่อไป

5 ต่อไป 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ก. ฮาร์ดแวร์
ข. ซอฟต์แวร์ ค. ซอฟต์แวร์ ง. หนังสือ ต่อไป

6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญขอคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน ทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1. รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น คีบอร์ด หรือ เมาส์ 2. ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูลเพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ 3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit) เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ 4. เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถ นำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนด้วยกันคือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Sofeware) 3. ซอฟต์แวร์ (Peopleware) 4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) 5. กระบวนการทำงาน (Procedure) ต่อไป

7 ถูกต้องแล้วค่ะ กลับไปหน้าแรก

8 เสียใจด้วยนะค่ะ กลับไปทบทวนใหม่นะคะ

9 ทำข้อต่อไป แบบทดสอบหลังเรียน
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. ซอฟต์แวร์ ง. หนังสือ ทำข้อต่อไป

10 จบแล้วค่ะ 2. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ในการเล่นเกม-ศึกษาค้นคว้า
ข.อุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์งาน ค.อุปกรณ์ใช้ในการดูหนัง-ฟังเพลง ง.ถูกทุกข้อ จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google