งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของงานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของงานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของงานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

2 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ภารกิจ งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

3 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับกลุ่มงานอื่น ๆ ในกลุ่มนโยบายและแผน
จุดอ่อน - บุคลากรในกลุ่มงานน้อย - จัดบุคลากรไม่ตรงกับงาน - ขาดขวัญ กำลังใจ

4 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับกลุ่มงานอื่น ๆ ในกลุ่มนโยบายและแผน
จุดแข็ง -มีการสื่อสารตลอดเวลา -มีความเป็นเอกภาพ

5 แนวทางแก้ปัญหา -จัดบุคลากรให้เพียงพอ -จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน
-ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องขวัญกำลังใจ

6 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่
จุดอ่อน - ข้อมูลไม่ตรงกัน - วิธีการคำนวณข้อมูลต่างกัน

7 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่
จุดแข็ง - ความรักองค์กร

8 แนวทางแก้ปัญหา - ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ อย่างเคร่งครัด

9 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่
จุดอ่อน - การปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย

10 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่
จุดแข็ง - มีการให้ความรู้ คู่มือ ในโปรแกรม

11 แนวทางแก้ปัญหา - ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด
- แต่งตั้งครูประจำการรับผิดชอบ - ผอ. เขต เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา

12 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับ สพฐ.
จุดอ่อน - ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ ได้ทันที ต้องรอการประมวล วิเคราะห์ผล

13 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กับ สพฐ
จุดแข็ง - สัมพันธภาพที่ดีในระดับ เจ้าหน้าที่

14 แนวทางแก้ปัญหา - ควบรวมโปรแกรมให้เหลือน้อยที่สุด
- เพิ่มระดับการประสานข้อมูล ระหว่างสำนักแผนฯ กับสำนักอื่น


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของงานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google