งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)
บทที่ 17 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)

2 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access ในภาษา Java สามารถทำผ่าน ODBC Driver เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถเขียนโปรแกรมจัดการกับฐานข้อมูลได้ เริ่มจากการจัดการข้อมูลผลการสอบเข้าเรียนด้วยตารางข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้เข้าสอบ ข้อมูลผลการสอบ ข้อมูลคณะ จากนั้นเขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลผลการสอบเข้าเรียน โดยต้องค้นหาข้อมูลจากตารางข้อมูลผลการสอบเพื่อเชื่อมโยงกับตารางข้อมูลผู้เข้าสอบและตารางข้อมูลคณะ และแสดงผลในรูปแบบของใบแจ้งผลสอบ

3 ตารางข้อมูล ตารางข้อมูลชื่อผู้เข้าสอบ (student)
ตารางข้อมูลชื่อคณะ (faculty) ตารางข้อมูลผลการสอบ (pstudent)

4 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Microsoft Access
โปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (DBConnection.java) โปรแกรมแสดงข้อมูลผลการสอบเข้าเรียน (DBTest.java)

5 แอพพลิเคชันจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
ติดตั้ง Appserv เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น server ติดตั้งโปรแกรม Navicat Lite เพื่อใช้จัดการฐานข้อมูล เชื่อมต่อ NetBeans กับฐานข้อมูล MySQL Add Library ของ MySQL JDBC Driver เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล MySQL

6 โปรแกรมจัดการข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า
SQLConnection.java //สำหรับจัดการสร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQLCreateTable.java //สำหรับจัดการสร้างตารางข้อมูล SQLInsertTable.java //สำหรับจัดการเพิ่มข้อมูลเข้าในตารางข้อมูล SQLSelectTable.java //สำหรับจัดการค้นหาข้อมูลในตารางข้อมูล SQLUpdateTable.java //สำหรับจัดการแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูล SQLDeleteTable.java //สำหรับจัดการลบข้อมูลในตารางข้อมูล SQLSelectAllTable.java //สำหรับเรียกดูข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูล CustContact.java //สำหรับผู้ใช้รับส่งข้อมูลผ่านหน้าจอ AddPanel.java //สำหรับการเพิ่มคอมโพเนนต์เข้าใน panel

7 ผลการทำงานของโปรแกรม

8 ผลการทำงานของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google