งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

2 เนื้อหา ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY : IT

3 ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล
INFORMATION TECHNOLOGY : IT

4 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ เช่น 1.5 = หน่วยกิตของรายวิชา 8:30 = เวลาเรียน INFORMATION TECHNOLOGY : IT

5 คุณสมบัติของข้อมูล ความถูกต้อง ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์
ความกระชับและชัดเจน ความสอดคล้อง INFORMATION TECHNOLOGY : IT

6 ชนิดและลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลชนิดจำนวน (numeric data) - จำนวนเต็ม เช่น 12 , 9 , 132 - จำนวนทศนิยม เช่น 9.0 , x 104 2. ข้อมูลชนิดอักขระ (character data) - ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ หรือตัวเลข INFORMATION TECHNOLOGY : IT

7 สารสนเทศ สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาผ่าน
กระบวนการประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ กระบวนการประมวลผลอาจเป็น การ แยกแยะ จัดเก็บ จัดลำดับ คำนวณ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

8 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ
การประมวลผล สารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

9 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT

10 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT

11 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
การประมวลผลข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การสรุปผล การคำนวณ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

12 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
การดูแลรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT

13 ข้อมูลและสารสนเทศ THANK YOU QUESTION ?


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google