งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้น ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้น ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้น ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

2 นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา เด็กหญิงศรีสกุล ตั้งยิ่งยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ที่ปรึกษาโครงงาน นางโศจิกานต์ สตาภรณ์

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากโรงเรียนของเราได้มีการทำโครงการเกี่ยวกับ การจัดช่อดอกไม้โดยพบว่ากับดักบางหม้อ มีอายุการจัดช่อไม่นาน จากการศึกษาพบว่ามีน้ำตาลในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งคาดว่าน้ำตาลมีผลต่ออายุการจัดช่อของกับดัก เพื่อที่จะทราบระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการตัดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จึงได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้นในเวลากลางวันและกลางคืน

4 N. mirabilis var.globosa (in horticulture) อายุ 3 วันหลังจากฝาปิดเปิด
นิยามศัพท์เฉพาะ การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ หมายถึง การศึกษาปริมาณน้ำตาลโดยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) การศึกษาปริมาณทั้งหมด หมายถึง การศึกษาปริมาณน้ำตาลทั้งหมดโดยวิธี Phenol-sulfuric กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิง หมายถึง กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ N. mirabilis var.globosa (in horticulture) อายุ 3 วันหลังจากฝาปิดเปิด

5 ตัวแปร ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
เวลาในการเก็บกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงจากต้นคือ กลางวัน(12.oo น.) และ กลางคืน (24.00 น.) ตัวแปรตาม ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ , ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ตัวแปรควบคุม สายพันธุ์ อายุของกับดัก สถานที่ปลูก

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ศึกษาปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

7 สมมติฐานของการศึกษาและค้นคว้า
กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันจะมีปริมาณ น้ำตาลรีดิวซ์มากกว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางคืน กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันจะมีปริมาณน้ำตาลทั้งหมดมากกว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางคืน

8 วิธีการดำเนิน โดยสังเขป
นำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) มาปลูกในเรือนเพาะชำเป็นระยะเวลา 1 เดือน เก็บกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) หลังจากที่เปิดฝา 3 วัน ในสภาพที่ได้รับแสง นำมาหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บมา สังเกตและบันทึกผล ทำการทดลอง 5 ซ้ำ

9 แผนปฏิบัติงาน โดยสังเขป

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทราบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ทราบปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและเวลากลางคืน สามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันกับเวลากลางคืนได้ สามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันกับเวลากลางคืนได้

11 เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์ประกอบบางชนิดในสารละลายตัวอย่าง

12 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
หม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) ต้องการทราบข้อมูลวิธีการ Stop การเกิดปฏิกิริยาการสร้างและสลายน้ำตาลของกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลังจากการตัด

13 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้น ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google