งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph)
1. ความหมาย - กราฟน้ำไหลคือ กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Q) หรือควาสูงของน้ำในลำธาร (H) กับเวลา (T) - เป็นคุณสมบัติของลักษณะการไหลของน้ำหนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดมาจากลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำ (ภูมิประเทศ) ลักษณะฝน และลักษณะการใช้ทีดินของมนุษย์ - เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก ตามลักษณะการใช้ที่ดินของมนุษย์

2 2. ลักษณะของกราฟน้ำไหล ส่วนขึ้น (Rising Limb) - เกิดมาจากการตกของฝน หรือการระบายน้ำจากที่อื่นมาผ่านจุดวัด ได้รับอิทธิพลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน ส่วนขึ้นที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว ….เป็นกราฟน้ำท่าที่ไม่ดี 2.2 ส่วนยอด (Peak or Crest Segment) - เป็นส่วนที่มีค่าสูงสุดของการไหล เป็นรูปตัว U หัวกลับ ที่จะมีส่วนสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น อุทกภัย ส่วนยอดที่ต่ำและมีฐานกว้างจะเป็นกราฟน้ำไหลที่ดีจะเป็นรูปตัว U หัวกลับ ส่วนลด (Recession or Deletion Curve) - เป็นส่วนที่แสดงความสามารถของการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ยิ่งมีความลาดชันที่น้อย ยิ่งมีช่วงระยะเวลาที่มีน้ำไหลที่ยาวนานมากยิ่งขื้น

3 Height (m) or Discharge (m3)
peak Point of inflection Height (m) or Discharge (m3) Rising curve Recession curve Surface runoff Time (Hrs) No surface runoff ภาพแสดง Storm hydrograph ส่วนประกอบของกราฟน้ำไหล

4 3. องค์ประกอบของการไหลของน้ำจากกราฟน้ำท่า
Surfaceflow (SF) Lateral Flow (LF) or Interflow (IF) Direct Flow Hydrograph Base Flow Groundwater flow

5 4. คำสำคัญเกี่ยวข้องกับกราฟน้ำไหล 4
4. คำสำคัญเกี่ยวข้องกับกราฟน้ำไหล Point of Inflection (จุดเปลี่ยนโค้งคว่ำเป็นโค้งหงาย) ซึ่งจุดที่นักอุทกวิทยา กำหนดว่า นับตั้งแต่เวลา ณ จุดนี้เป็นต้นไป การเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินจากการตกของฝนครั้งนั้น ๆ สิ้นสุดลงแล้ว Lag time … มี 2 ความหมาย ) ช่วงเวลาตั้งแต่ฝนเริ่มตกจนกระทั่งน้ำท่าเริ่มเพิ่มขึ้น ) ช่วงเวลาจากจุดกึ่งกลางของฝนตกจนถึงจุดสูงสุด 4.3 Time of Concentration (TC) หมายถึงระยะเวลาที่น้ำท่าไหลมาจากจุดที่ไกลที่สุดของลุ่มน้ำมาผ่านจุดปากแม่น้ำ (outlet) Tc ยิ่งนาน ยิ่งดี - ฝนตกยาวนานกว่า Tc จะประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง Lag time = 0.6 TC


ดาวน์โหลด ppt 7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google