งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M & E 2558 ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง สสจ.ชัยภูมิ 15 ตค.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M & E 2558 ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง สสจ.ชัยภูมิ 15 ตค.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M & E 2558 ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง สสจ.ชัยภูมิ 15 ตค.2557

2 Profiles ระดับอำเภอ Data KPIs Report Survey Project

3 Smart Regulator (สสจ. / สสอ. )
Hoshin Plan 1 "เข็มมุ่งที่ 1" Smart Regulator (สสจ. / สสอ. ) (ทีมจังหวัด นิเทศ คปสอ. / ทีมอำเภอ นิเทศ ตำบล ) ทีมนิเทศ ทีมบริหารสารสนเทศ ทีมวิเคราะห์&ประเมินผล Data Mx MIS Ranking KPI report Project monitor Finance Report ประเมิน KPI Benchmark วิเคราะห์งาน Fact sheet รายงาน รอบ1 รายงาน รอบ2 รายงานประจำปี นิเทศ รอบ 1 ดูแผน นิเทศ รอบ 2 ดูผลลัพธ์ สรุปผลประจำปี บูรณาการข้อมูลกับส่วนงานอื่นๆ ตรวจสอบภายใน ข้อร้องเรียน ความเสี่ยง ผลนิเทศจากเขต/จังหวัด

4 ทีมบริหารสารสนเทศ Data Mx MIS Ranking KPI report Project monitor
Finance Report

5 ระบบการบริหารสารสนเทศ2558
Smart Regulator Project Monitor KPIS IN Tank Ranking KPI Chaiyaphum High Performance DHS Profiles HDC คุณภาพข้อมูล Database Server at รพสต. Takis at อำเภอ HDC และ Takis at จังหวัด

6 ระบบการบริหารสารสนเทศ2558
DHS Profiles MIS Smart Regulator Project Monitor KPIS IN Tank Ranking KPI Chaiyaphum High Performance Data Mx HDC คุณภาพข้อมูล DB Server at รพสต. Takis at อำเภอ HDC และ Takis at จังหวัด ระบบกำกับประเมินผล 2 คุณภาพมาตรฐาน 1

7 1 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 TAKIS HDC
จังหวัด TAKIS HDC อำเภอ TAKIS Server รพสต

8 ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม
Health Data Center ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม 43++ Files ประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด

9 ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม
Health Data Center ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม 43++ Files

10 ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม
Health Data Center ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม 43++ Files

11 ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม
Health Data Center ระบบรายงานสำเร็จรูป กลุ่มรายงานมาตรฐาน ที่ เรียกได้จาก 43 แฟ้ม 43++ Files Drill Down รายอำเภอ -> หน่วยบริการ

12 TAKIS ระบบ จัดการข้อมูล รายงาน
ระบบรายงาน จาก HosXp ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระบบนำเข้าข้อมูลจากหน่วยบริการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

13 2 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 TAKIS HDC
จังหวัด TAKIS HDC อำเภอ TAKIS Server รพสต

14 2 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558

15 Chaiyaphum High Performance Award
2 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 2558 Project Monitor KPIs Evaluation การดำเนินกิจกรรม Kpi Basket การใช้งบประมาณ ความทันเวลา Kpi Ranking Chaiyaphum High Performance Award

16

17 Project monitor (PPA) Project Activity กิจกรรมสำคัญ Budget Output

18

19 Project monitor (PPA) Project รหัสยุทธศาสตร์ Project ID Project Detail
PPA Budget Activities Excel Format

20 Project monitor (PPA) Activity DHS Profiles Project ID Actvity ID
ชื่อกิจกรรม ไตรมาสที่เริ่มดำเนินการ จำนวนเป้าหมาย งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้ สถานะกิจกรรม DHS Profiles การใช้งบประมาณ ความทันเวลา

21 ยุทธศาสตร์ จังหวัด Update
Project monitor (PPA) Activities Status สถานะกิจกรรม 1.ขออนุมัติ 2.อนุมัติ 3.ยืมเงิน 4.ดำเนินการ 5.เบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ จังหวัด Update การเงิน รพ. Update

22 ควบคุมกำกับ การดำเนินกิจกรรมเป็นราย ไตรมาส
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออก จำนวนเป้าหมาย จำนวนงบประมาณ 1 2 3 4 ไตรมาสที่ ไตรมาสที่เริ่มดำเนินการ 1 2 3 4 ไตรมาสที่ ไตรมาสที่สิ้นสุดกิจกรรม สถานะกิจกรรม 1.รออนุมัติ 2.อนุมัติ 3.ยืมเงิน 4.ดำเนินการ 5.เบิกจ่าย

23 Project Activity กิจกรรมสำคัญ
Project monitor Project Activity กิจกรรมสำคัญ Budget Output

24 KPIs For Evaluation

25 32 91

26

27

28

29 KPIs For Evaluation KPI Weight T1 T2 T3 T4

30 M&E Example T1 T2 T3 T4 2,510,000 บ 1,200,000 บ 300,000 บ 400,000 บ 92 % 32 % 54 % 78 %

31 Performance Scoring Framework
Hoshin Plan 2 "เข็มมุ่งที่ 2" Performance Scoring Framework 50% of total Points Outcome & Efficiency 20:20:10 Points Ratio 35% of total Points Action & Output 15:15:5 Points Ratio 15% of total Points CQI/R2R 5:5:5 Points Ratio

32 DHF Frofile DHF Frofile

33 Profiles ระดับอำเภอ Data KPIs Report Survey Project

34 Project Activity กิจกรรมสำคัญ
Project monitor Project Activity กิจกรรมสำคัญ Budget Output

35

36 Performance Scoring Framework
ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ KPI-ตามเข็มมุ่ง KPI-ตามแผนยุทธศาสตร์ KPI-ตามภารกิจหน่วยงาน => กำหนด MOU-KPI และค่า นน. =>กำหนด General-KPI และค่า นน. ผลรวมคะแนนผลลัพธ์ KPI =>Efficiency value จำนวนงบประมาณที่ใช้ ต่อ คะแนนผลลัพธ์ KPI หรือ =>Unit cost ผลรวมคะแนนประสิทธิภาพ Activity / Output => MOU-KPI => General-KPI (การได้ทำกิจกรรมตามแผน) (ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย) ผลรวมคะแนนการปฏิบัติการ -การมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร -การผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพกระบวนงาน -ผลงานเด่น/นวัตกรรม/R2R ผลรวมคะแนนพัฒนาองค์กร Action (กิจกรรม/ผลผลิต) การพัฒนาองค์กร L & G ประสิทธิผล

37 ทีมบริหารสารสนเทศ Data Mx MIS Ranking KPI report Project monitor
Finance Report

38 Health Station We Chanel

39 ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบพอเพียง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
Hoshin Plan 1-7 "เข็มมุ่งที่ 1-7" เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบพอเพียง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี Chaiyaphum Healthy Agenda Smart Team Chaiyaphum Health Station เข็มมุ่ง Vision CHP Award Smart Office Smart Regulator GGA DSHS


ดาวน์โหลด ppt M & E 2558 ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง สสจ.ชัยภูมิ 15 ตค.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google