งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยและอุบัติภัยของประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 3. ประสานความร่วมมือและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ แผน/กลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางที่นำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน การถ่ายทอดองค์ความรู้/มาตรการ/แนวทางด้านสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติคุณภาพ การให้บริการ การประสานเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ สาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน การแสวงหาและบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการ สาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนา องค์กร พัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 1. แผน/กลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางที่นำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 1. จำนวนแผน/กลยุทธ์/โครงการ/ มาตรการ/แนวทาง ที่ได้รับความเห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ 5 เรื่อง 21 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้/มาตรการ/แนวทาง ด้านสาธารณภัย อุบัติภัยและความปลอดภัย ทางถนน 2. จำนวนโครงการ/เรื่องที่จัดประชุม สัมมนาให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกหรือประชาชนทั่วไป 9 เรื่อง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาของหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกหรือประชาชนทั่วไป 3,000 คน 8

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 3. การประสานเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน การบริหารจัดการสาธารณภัย อุบัติภัย และ ความปลอดภัยทางถนน 4. จำนวนครั้งในการจัดประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงาน หรือคณะประชุมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผน หรือกลยุทธ์ หรือมาตรการ หรือแนวทาง หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือแผนปฏิบัติการ หรือรับผลการดำเนินงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืออุบัติภัย หรือความปลอดภัยทางถนน 26 ครั้ง 21 4. การแสวงหาและบูรณาการองค์ความรู้ ในเรื่องการจัดการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน 5. จำนวนมาตรการ/แนวทางที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ (นับจากที่ผ่านคณะอนุกรรมการ) 10 เรื่อง

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 5. พัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ 6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 75 8


ดาวน์โหลด ppt สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google