งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีม นำ “ การนำที่มั่นคง และยั่งยืน ”. “ บางครั้ง การยอมถอยซักก้าว เราจะเห็นทะเลที่ใหญ่ และท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีม นำ “ การนำที่มั่นคง และยั่งยืน ”. “ บางครั้ง การยอมถอยซักก้าว เราจะเห็นทะเลที่ใหญ่ และท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีม นำ “ การนำที่มั่นคง และยั่งยืน ”

2 “ บางครั้ง การยอมถอยซักก้าว เราจะเห็นทะเลที่ใหญ่ และท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม ”

3 ถอยกลับไปดู : การกำหนด เป้าประสงค์ขององค์กร - ครบ 3 มุมมองหรือไม่ ( ผู้รับ / ผู้ให้ / องค์กร ) - เป็นนามธรรม หรือรูปธรรม - ข้างบนยังเบลอ ข้างล่าง....

4 ถอยกลับไปดู : บริบทขององค์กร โรค / ปัญหาสภาวะสุขภาพที่ เผชิญอยู่ - ข้อมูลครอบคลุม Hospital base Community base ( กลุ่มเจ็บป่วย / เสี่ยง / ปกติ ) - กำหนดเป็นกลุ่มโรค หรือราย โรค ให้มองกว้างและลึกได้

5 ตัวอย่างกลุ่มโรค : 1. กลุ่มโรค Acute Traumas Non Traumas 2. กลุ่มโรค Chronic 3. กลุ่มโรคติดต่อ (CD) 4. กลุ่มแม่และเด็ก 5. กลุ่มผู้ป่วยส่งต่อ Refer in Refer out 6. กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรงงาน

6 บริบทองค์กร ( ต่อ ) เชิงภูมิศาสตร์ - สภาพพื้นที่ ( ราบ / ภูเขา / น้ำ ) - การเข้าถึงบริการ - การส่งต่อผู้ป่วย - พื้นที่รับผิดชอบ ( ตำบล หรืออำเภอ ) - เครือข่ายบริการ

7 1. ศักยภาพขององค์กร - 1 2 3 care - Excellent center 2. จัดบริการรองรับ - เหมาะสม ศักยภาพ / ความต้องการ ของชุมชน / ประชาชน - ขาด / เกิน - โรคที่จะรักษา ( ส่งต่อ / พัฒนาให้ได้ ) บริบทองค์กร ( ต่อ )

8 เศรษฐกิจและสังคม - สังคม เมือง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว - อาชีพ Customer segment - แรงงานอพยพ / ต่างด้าว ชายแดน บริบทองค์กร ( ต่อ )

9 วัฒนธรรม / ความเชื่อ / เหตุการณ์ - 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ชาวเขา - หลักศาสนา - ถือศีลอด - กินเจ บริบทองค์กร ( ต่อ )

10 ถอยกลับไปดู : แผนยุทธศาสตร์ - แยกกันคนละส่วน - เชื่อมกับโรค / ปัญหาสภาวะสุขภาพที่ เผชิญอยู่ - ครอบคลุมมิติรักษาพยาบาล / สร้างเสริม สุขภาพ - ทำตามโครงการของกระทรวงฯ

11 ถอยกลับไปดู : ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 1. Clinical quality - ทั่วไป / สะท้อนผลลัพธ์ในกลุ่มโรคสำคัญ - มิติรักษาพยาบาล / สร้างเสริมสุขภาพ 2. Service/Management quality 3. เชื่อมโยง โรงพยาบาล ทีม (PCT) หน่วยงาน

12 ถอยกลับไปดู : การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ - มีแผนฯ ไว้ส่งหน่วยเหนือ - พัฒนาแบบไม่ง้อแผนฯ - เข็มมุ่งคนละทิศกับแผนฯ - ติดตามประเมินการบรรลุอย่างสม่ำเสมอ - ปรับแผนฯ / ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ

13 ถอยกลับไปดู : บทบาทของทีมนำสูงสุด การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ - กระแสตื่นตัว สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง - เอื้อให้แพทย์มาเป็นแกนนำ - ขจัดปัญหาอุปสรรค

14 บทบาททีมนำสูงสุด ( ต่อ ) การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง - ติดตามประเมิน การรับรู้เข้าใจ การนำสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยงาน / ทีม - รับรู้ปัญหา ช่องทางต่างๆ - สนับสนุน / ผลักดัน เชิงปริหารจัดการ เชิงนโยบาย ทรัพยากร เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์

15 บทบาททีมนำสูงสุด ( ต่อ ) การติดตามประเมินการบรรลุตามเป้าประสงค์ - ตัวชี้วัด - ประสิทธิภาพของระบบที่สำคัญ - วัฒนธรรมการเรียนรู้ / ความปลอดภัย

16 ถอยกลับไปดู : บทบาทของทีมนำเฉพาะด้านต่าง ๆ - ปล่อยให้เลขาฯ ทำตามลำพังหรือไม่ - ลดฐานะเป็นทีมหน่วยงาน - เน้นทำเพื่อให้มีกิจกรรมตามมาตรฐาน - เป้าหมายและปัญหาที่มีผลกระทบ เป็นตัวตั้งทีม พัฒนา Policy maker นโยบาย ระบบงาน Policy Monitoring เรียนรู้รับฟังปัญหาระดับล่าง ร่วมกันพัฒนา

17 ถอยหลังไปดู : “ คุณกำลังทำ HA อยู่ ?” หรือ “ คุณกำลังทำความฝัน ( เป้าประสงค์ ) ขององค์กรให้ เป็นจริง ”

18 The End


ดาวน์โหลด ppt ทีม นำ “ การนำที่มั่นคง และยั่งยืน ”. “ บางครั้ง การยอมถอยซักก้าว เราจะเห็นทะเลที่ใหญ่ และท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google