งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ในรูป PDF

2 JSTOR : Home 1. เมนูการสืบค้น เช่น Search, Browse 2. MyJSTOR ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ JSTOR ได้ เช่น Save citations, E-Mail citations, Export citations 3. Search the Collections คือ การสืบค้นโดยใช้คำ หรือ วลี ในการสืบค้น ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลกว้างมาก เนื่องจากระบบจะสืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล 1 3 2

3 MyJSTOR  การลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้บริการ ต่างๆของ JSTOR เช่น Save citations E-Mail citations Export citations to bibliographic software  คลิกที่ MyJSTOR แล้วทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนที ละขั้น  ผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 How to Search  Search  Basic search  Advanced search  Article locator  Browse  By Discipline  By Title  By Publisher

5 Basic search  สืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง สาระสังเขป  การสืบค้นโดยวลี ให้ใส่ไว้ภายในเครื่องหมาย “..............”  ต้องการสืบค้นจากในชื่อเรื่องให้ใส่ ti: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น ti:(two person cooperative games)  ต้องการสืบค้นจากผู้ชื่อแต่ง ให้ใส่ au: ตามด้วยชื่อผู้แต่ง เช่น au:”john nash”  สามารถใช้ and or not เชื่อมคำค้นได้ ในกรณีที่มีหลาย คำค้น เช่น ti: "two person cooperative games" AND au:"john nash"  ต้องการสืบค้นภายนอกฐานข้อมูล JSTOR ไปพร้อมๆ กัน ให้ คลิกที่ □ search for link to article outside of JSTOR  สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แคบลงด้วย Limit by Discipline

6 ตัวอย่างการสืบค้นด้วย Basic search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องการสืบค้น พร้อมทั้งใส่คำค้นไว้ใน เครื่องหมาย “…..” เนื่องจากต้องการให้ผลการสืบค้น เรียงลำดับคำตามคำค้นที่ได้พิมพ์ไว้ 2. จากนั้นคลิก Search เพื่อเริ่มผลการสืบค้น

7 Search results  ระบบจะแจ้งจำนวนผลการสืบค้นทั้งหมดให้ทราบ โดยปกติจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงลำดับผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการ Export citations ให้คลิก □ หน้ารายการบทความที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ save citations (s) ข้อมูลที่เลือกจะถูกเก็บ ไว้ที่ MyJSTOR

8 Advanced search  ใช้ในกรณีที่มีคำค้นหลายๆ คำ สามารถเชื่อมคำค้นด้วย and or not  สามารถเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ เช่น ชื่อ เรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาระสังเขป  สามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกฐาน JSTOR ได้ เช่นเดียวกับ Basic search  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ Document type Date range Article language Journal title Discipline

9 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำที่ 1 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น article title 2. เชื่อมคำค้นด้วย and 3. พิมพ์คำค้นคำที่ 2 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น full-text 4. คลิก Search เพื่อเริ่มการสืบค้น

10 Search results  ระบบจะแสดงผลการสืบค้นทั้งหมด โดยปกติระบบจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ เพื่อจัดเก็บบทความไว้ใน MyJSTOR และใช้ในการนำส่งข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่โปรแกรม EndNote

11 Article Locator  ใช้สำหรับค้นหาบทความวารสาร จากข้อมูลต่อไปนี้ article title author Journal title ISSN Volume Number Start page Month/season Year

12 ตัวอย่างการสืบค้น Article Locator 1. ใส่ชื่อเรื่องลงในช่อง Article title: 2. ใส่ชื่อผู้แต่งลงในช่อง Author: 3. ใส่ชื่อวารสารลงในช่อง Journal: 4. หากทราบข้อมูลอื่นๆ เช่น Volume, Number ก็สามารถใส่ ข้อมูลได้ 5. คลิก Search เพื่อเริ่มสืบค้น

13 Search results ได้ผลลัพธ์ 1 รายการ ตรงกับคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม หากต้องการ export citations ให้คลิกที่ □ หน้ารายการ จากนั้นคลิก save citations (s) บทความจะถูกจัดเก็บไว้ ใน MyJSTOR เพื่อใช้ในการนำส่งบรรณานุกรมเข้าสู่ โปรแกรม EndNote ต่อไป

14 Browse  By Discipline  การไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชาของวารสาร  By Title  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร  By Publisher  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตวารสาร

15 หน้าจอ Browse by Discipline คลิก drop-down เพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิก ภายใต้ชื่อสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้ จะปรากฏรายชื่อวารสาร เรียงตามลำดับอักษร วารสารแต่ละรายการจะให้รายละเอียดปีพิมพ์ที่สามารถดู Full Text ได้ คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

16 หน้าจอ Browse by Title คลิกที่ตัวอักษร A-Z เพื่อไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษร ของชื่อวารสาร เลื่อน Scroll bar ลงด้านล่างหน้าจอ เพื่อดูรายชื่อวารสาร ทั้งหมดที่มีให้บริการใน JSTOR คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

17 หน้าจอ Browse by Publisher คลิกที่ A-Z เพื่อไล่เรียงชื่อสำนักพิมพ์ตามลำดับอักษร เลื่อน Scroll bar ลงด้านล่างหน้าจอ เพื่อดูรายชื่อสำนักพิมพ์ ทั้งหมดที่มีใน JSTOR คลิกที่ชื่อสำนักพิมพ์ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ เช่น  Contact Information  Publication in JSTOR  website

18 Export citations to EndNote  คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ  คลิกที่ MyJSTOR > Saved citations  ปรากฏรายการบทความที่ได้จัดเก็บไว้ใน MyJSTOR หากต้องการส่งรายการเข้าสู่โปรแกรม EndNote ให้ทำ ตามขั้นตอน ดังนี้ คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ คลิกที่ Export article citations คลิกที่ EndNote

19 Thank You สอบถามการใช้ฐานข้อมูล JSTOR ได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร. 0 2613 3550 wanna@tu.ac.thwanna@tu.ac.th pathum@tu.ac.thpathum@tu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google