งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ
ตั๋วแลกเงิน ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ

2 ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน
เป็นตราสารที่มีคำสั่งให้จ่ายเงิน มีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ผู้สั่งจ่าย (ลูกหนี้ของผู้รับเงิน และเจ้าหนี้ของผู้จ่ายเงิน) ผู้จ่าย (ลูกหนี้ของผู้สั่งจ่าย และอาจเป็นลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงิน) ผู้รับเงิน (เจ้าหนี้ของผู้สั่งจ่าย) ประเภทของตั๋วแลกเงิน ชนิดระบุชื่อ ชนิดผู้ถือ

3 การออกตั๋วแลกเงิน ผู้ออกตั๋วแลกเงิน (ผู้สั่งจ่าย) รายการในตั๋วแลกเงิน
คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงิน เหตุผล... คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจำนวนแน่นอน เหตุผล... ชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่าย วันถึงกำหนดใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงิน หรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน ลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย สิ่งอื่นๆ นอกจากรายการในตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยในตั๋วแลกเงิน ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของตนเอง หรือยอมลดละหน้าที่ให้ผู้ทรง ผลของการออกตั๋วแลกเงิน ข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถยกขึ้นอ้างต่อผู้ทรง ความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคล ยกเว้นกรณีคบคิดกันฉ้อฉล

4 การโอนตั๋วแลกเงิน ผู้โอน วิธีการโอน ผู้รับเงิน
ผู้รับสลักหลังตั๋วชนิดระบุชื่อ ผู้ครอบครองตั๋วผู้ถือ วิธีการโอน สลักหลังและส่งมอบ ส่งมอบ (กรณีตั๋วผู้ถือ)

5 การสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน
ประเภทของการสลักหลัง สลักหลังเฉพาะ สลักหลังลอย ผู้สลักหลังและผู้รับสลักหลัง ที่สำหรับการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การขีดฆ่าคำสลักหลัง การสลักหลังต้องปราศจากเงื่อนไข การสลักหลังต้องทำเพื่อโอนตั๋วแลกเงินทั้งฉบับ

6 การสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน (ต่อ)
ข้อกำหนดห้ามโอนตั๋วแลกเงิน กรณีผู้สั่งจ่ายห้ามโอน กรณีผู้สลักหลังห้ามโอน ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของตนเอง หรือลดละหน้าที่ให้ผู้ทรง ข้อกำหนดอื่นๆ กำหนดให้ยื่นต่อผู้จ่ายเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลายื่นหรือไม่ก็ได้ ข้อกำหนดเวลาสลักหลังตั๋วแลกเงิน ผลของการสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน ผลต่อผู้สลักหลัง ผลต่อผูรับสลักหลัง

7 การสลักหลังโอนอันมิใช่การโอนกรรมสิทธิ์ในตั๋วเงิน
การสลักหลังตั๋วแลกเงินเพื่อให้ตัวแทนเรียกเก็บเงิน การสลักหลังตั๋วเงินเพื่อจำนำ


ดาวน์โหลด ppt ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google