งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

2 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
ความสำคัญ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 หมวด ข. การดำเนินงานของสถานศึกษา 6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หมวด ค. การดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนรายชื่อ และประกาศให้สถานศึกษาทราบ/จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา

3 เค้าโครง/ลำดับการทำกิจกรรม
วิทยากรเกริ่นความสำคัญ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 2.2 และนำเสนองานกลุ่ม วิทยากรสรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อ่านเพิ่มเติมเอกสารเสริมความรู้) ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 2.3 และนำเสนองานกลุ่ม วิทยากรสรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมเอกสารเสริมความรู้ วัดและประเมินผล

4 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามใบงานกิจกรรมที่ 2.2 (งานเดี่ยว) และใบงาน 2.2 (งานกลุ่ม) - ให้เขียน 1) คุณลักษณะที่ดีของผู้ติดตามฯที่คาดหวัง และ 2) บทบาทหน้าที่ของผู้ติดตามฯ ที่คาดหวัง - ให้หลอมรวมของทุกคน แล้วนำเสนองานกลุ่ม

5 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานกิจกรรมที่ 2.3
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานกิจกรรมที่ 2.3 - ศึกษาจากกรณีศึกษา แล้วสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 1) คุณลักษณะและหลักปฏิบัติฯ ที่ควรนำไปใช้ 2) คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 3) จากข้อ 2 ควรมีการปรับปรุงอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม - นำเสนองานกลุ่ม

6 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่มีรายขื่อในทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ และได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็น ผู้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาและประกาศให้สถานศึกษา ได้ทราบ คุณลักษณะทั่วไป 1. มีบุคลิกภาพสุภาพ เรียบร้อย 2. มีทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ มีความสุขุม รอบคอบ 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 5. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ 6. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี อุทิศตนในการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ

7 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา คุณลักษณะเฉพาะ 1. มีประสบการณ์การสอน หรือการบริหารหรือการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4. มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของสถานศึกษา 5. มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะผู้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่จะปฏิบัติหน้าที่ในขอบข่ายใดนั้น แล้วแต่คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมอบหมาย ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จะประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และ เลขานุการ

8 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 1. อุทิศเวลาอย่างเต็มที่เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 2. มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล และสถานศึกษา 4. มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส ปราศจากอคติและมีความรับผิดชอบ 5. มีใจแห่งการแบ่งปัน มุ่นมั่นติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เพื่อคุณภาพการศึกษาด้วยจิตใจที่ดีงาม 6. ใช้หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างกัลยาณมิตร


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google