งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้ .. ท่าน(ผู้สูงอายุ) ได้อะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้ .. ท่าน(ผู้สูงอายุ) ได้อะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้ .. ท่าน(ผู้สูงอายุ) ได้อะไร
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ พบ.วว.เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2556

2 สถานการณ์ ผู้สูงอายุในประเทศไทย

3 ความมั่นคงของมนุษย์ Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง                   ที่มา : ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2551, ปี 2552 สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 มิติที่อยู่อาศัย       มิติสุขภาพอนามัย       มิติการศึกษา      มิติการมีงานทำและรายได้       มิติความมั่นคงส่วนบุคคล       มิติครอบครัว       มิติการสนับสนุนทางสังคม       มิติสังคม-วัฒนธรรม       มิติสิทธิและความเป็นธรรม       มิติการเมืองและธรรมาภิบาล

5 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ 1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

6 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ 8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 9. การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง 11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 13. ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ตามประมวลรัษฎากร

7 สวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล
สิทธิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง ) รัฐจัดให้ (สอบถาม 1330 ) สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐจัดให้ รักษาความเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคร้ายแรงเช่น ไตวาย มะเร็ง กรณีฉุกเฉิน การเจ็บป่วยจิตใจ เช่นโรคเครียด ซึมเศร้า ตามสิทธิ การฟื้นฟูสุขภาพ กายอุปกรณ์กรณีพิการ (ไม่รวมการพักฟื้น สถานรับดูแลช่วงเวลากลางวัน day care ) ประกันค่ารักษาพยาบาล เอกชน เป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเอง

8 การสร้างเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ คัดกรองต้อกระจก (ไม่รวมแว่นสายตายาว )
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การทำฟันปลอมทั้งปาก เพื่อการบดเคี้ยวอาหาร เข้าร่วมชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเยี่ยม บริการที่บ้านกรณีเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องดูแลต่อเนื่อง เช่นพยาบาลทำแผล กายภาพบำบัด เภสัชกรเยี่ยมที่บ้าน การดูแลวาระสุดท้ายอย่างประคบประคอง Palliative Care ที่บ้าน กรณีโรคร้ายแรงเช่น มะเร็ง

9 โครงการดูแลปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย ในชุมชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10 นศ.เภสัชฯ อสส.

11

12 อุปกรณ์ มอบให้ผู้ป่วย
ชุมชนบึงพระราม 9 อุปกรณ์ มอบให้ผู้ป่วย

13

14 ยา Metformin 782 เม็ด ชุมชนวังทอง

15 อบรม ประชาชน และ อสส เรื่อง การใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

16 ผลงานปี 2553 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ส่งต่อ case 12 แห่ง
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม คน เขตราชเทวี จำนวน 13 ราย เขตบางนา จำนวน 24 ราย เขตดอนเมือง จำนวน 167 ราย เขตลาดพร้าว จำนวน 146 ราย เขตห้วยขวางจำนวน 46 ราย เขตธนบุรีจำนวน 40 ราย เขตจตุจักร จำนวน 28 ราย เขตวัฒนาจำนวน 13 ราย เขตพญาไทจำนวน 29 ราย เขตบางแคจำนวน 10 ราย จำนวนชุมชน 41 ชุมชน

17 ภาพถ่ายการปฏิบัติงานใน Call Center
โทรศัพท์/โทรสาร

18 Case conference ระหว่างนักกายภาพบำบัด กับหน่วยงานส่งต่อผู้ป่วย

19 นักกายภาพออกตรวจประเมิน
ผู้ป่วยที่ discharge จากโรงพยาบาล หลังได้รับการส่งต่อ

20 นักกายภาพบริการกายภาพบำบัด ที่บ้านให้แก่ผู้ป่วย

21 นักกายภาพบำบัดให้ความรู้ในชุมชน

22 ผลงานปี 2553 เดือน/จำนวน ธค. 52 มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค. 53
ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ,065 คน จำนวนครั้งการให้บริการ ,735 ครั้ง มีคนไข้ที่จำหน่ายจากโครงการไปแล้ว คน ยังคงอยู่ในโครงการ คน เดือน/จำนวน ธค. 52 มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค. 53 มิย. 53 กค. 53 สค. 53 ก.ย. จำนวนผู้ป่วยใหม่ 388 89 61 50 46 47 69 73 173 จำนวนผู้ป่วยรวม 477 538 588 634 681 750 819 892 1,065

23 สวัสดิการค่าครองชีพ สิทธิการลดหย่อนภาษี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลดหย่อนภาษีกรณี เป็นผู้ดูแลพ่อแม่

24 โทร 02 –


ดาวน์โหลด ppt สิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้ .. ท่าน(ผู้สูงอายุ) ได้อะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google