งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ยาจิตเวช ปี 2555 ปี 2554 Risperidone : - จิตเภท, อารมณ์แปรปรวน - สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและ อาการทางจิต - PDD - Autistic and Other pervasive developmental disordes Sertraline : โรคซึมเศร้า งบประมาณที่ได้รับ จัดซื้อยา (กองทุนยา) 186.64ล้านบาท พัฒนาระบบบริการ 17 ล้านบาท 2 Risperidone : - จิตเภท, อารมณ์แปรปรวน - สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและ อาการทางจิต - PDD - Autistic and Other pervasive developmental disordes Sertraline - โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงหรือที่ไม่ สามารถใช้ยาต้านซึมเศร้าอื่นได้ งบประมาณที่ได้รับ จัดซื้อยา(กองทุนยา)187.476 ล้านบาท พัฒนาระบบบริการ 17 ล้านบาท

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 3 “ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและได้รับการดูแลด้านจิตเวช อย่างต่อเนื่องที่หน่วยบริการใกล้บ้าน” 1. 1. หน่วยบริการมีการให้บริการด้านจิตเวช 2. 2. หน่วยบริการมีแพทย์ที่สามารถสั่งใช้ยาด้านจิตเวช 3. 3. เภสัชกรสามารถดำเนินการเบิกยาชดเชยจาก สปสช การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ แพทย์ทั่วไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช เภสัชกร ผู้ดูแลระบบการเบิกยาชดเชย ติดตาม ประเมินการเข้าถึงยา, ADR พยาบาลผู้ให้บริการสุขภาพจิต / คลินิกจิตเวช

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพิ่มการเข้าถึงบริการ และยาที่จำเป็นของ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตาม มาตรฐาน จากระดับ รพ. ถึง ปฐมภูมิ และ home care อปท. ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช 4

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1) 1) ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมผู้ป่วย การปรับเปลี่ยนยาใหม่ 2) 2) จิตแพทย์มีจำนวนจำกัด แพทย์ที่ผ่านการอบรม ยังไม่มั่นใจ ในการวินิจฉัย /การสั่งใช้ยา 3) 3) ผู้ป่วยต้องได้รับยารักษาจิตเวชอื่นที่รพ.จิตเวช นอกเหนือจากยา risperidone และ sertraline ที่ไม่มีใน บัญชียาของโรงพยาบาลใกล้บ้าน จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบ การให้บริการจิตเวช จนถึงระดับปฐมภูมิ และ Home care ควบคู่กันไป ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 5

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนจิตเวช ปีงบประมาณ 2555 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช 204,476,000 ค่ายาจิตเวช 187,476,000 สนับสนุนส่งเสริมการ จัดบริการ 17,000,000 6

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ประมาณการจำนวนของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 953,726 คน เป้าหมาย ผป. ในปี 54 119,371 คน จำนวนผป.ที่ได้รับการดูแล (จาก ระบบ OP individual) 120,733 คน เป้าหมาย ผป. ในปี 55 121,730 คน 7 * ผู้ป่วยอาจได้รับยาอื่นนอกเหนือจาก Risperidone

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE จำนวนหน่วยบริการที่เบิกยาจิตเวช กลุ่มของหน่วย บริการ จำนวนที่มี ทั้งหมด รพ. ที่มีการ สำรองยา แล้ว รพ.ที่เบิก- จ่าย ยาแล้ว ร้อยละ รพ.ที่มีการ เบิก-จ่าย 1. รร.แพทย์14 1285.7 2. รพ.สังกัดกรม สุขภาพจิต 1716 94.12 3. รพศ.25 2496 4. รพท.51423874.5 5. รพ. ชุมชน73526017715.92 6. รพ. เอกชน UC2112352.37 8

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ประมาณการจำนวนหน่วยบริการเป้าหมายในการพัฒนา เครือข่ายปี 2555 เขตแม่ข่ายปี 54 ลูกข่ายปี 54 แม่ข่ายปี 55 (ใหม่) ลูกข่ายปี 55 (ใหม่) รวมแม่ข่าย ปี 55 รวมลูกข่าย ปี 55 1420441861 234203345 3339003 4622213835 562519734 631325518 7314028342 8438224662 941508423 10212116328 1143208440 12416352768 1314--14 รวม472921520762499


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google