งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ในภาพรวม (สสจ./สสอ./รพช.)
ผังการส่งข้อมูลหนี้รายเดือนโครงการจ่ายตรง ต้องส่งรายการหักหนี้ให้ สสจ./สสอ./รพช. สสจ. อด. รวบรวมหนี้ทั้งหมดส่งให้กรมบัญชีกลาง ในภาพรวม (สสจ./สสอ./รพช.) ไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน รพช./สสอ. จัดทำหนี้ประกอบด้วย ฌกส.กระทรวง สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ หนี้ทั้งหมดที่ส่งหักเมื่อรวมแล้วเงินเดือนต้องไม่ติดลบ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 12 ของทุกเดือน สหกรณ์ / ธ.ออมสิน /ธ.กรุงไทย รพช./สสอ. สสจ.อด.

24 ข้อมูลหนี้รายเดือน เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ฌาปนกิจของกระทรวง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ รหัสหนี้ จำนวนเงิน 41101 40200 40302 40312 40706 41100 ชื่อแฟ้มข้อมูล คือ LOAN.TXT

25 ส่วนการส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่งทาง E-letters (money)
ส่งทั้งหมด 2 ไฟล์ โดยแยกเป็น - ข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

26 หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน รพช. /สสอ. 1. ทำคำสั่งเลื่อนขั้น 1 ตค. และ 1 เมย. 1. เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง หรือ 1. เตรียมข้อมูลหนี้ต่าง ๆ เพื่อนำส่ง สสจ.อด. 2. บันทึกคำสั่งอัตโนมัติในระบบจ่ายตรงฯ คำนวณบัตร (เปลี่ยนฐานหักลดหย่อน) 1.1 หนี้ (ออมสิน,กรุงไทย,ธอส. ฌกส.) 3. ทำรายงานสรุปจำนวนคนและยอดเงิน ส่งให้งานการเงิน 1.2 หนี้สหกรณ์ ประกอบด้วย 3.1 รายงานสรุปจำนวนคนและยอดเงิน 2. รับรายงานสรุปจำนวนคนและยอดเงินจากงาน จ. ประกอบด้วย 3.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำเดือน 1.1 รายงานสรุปจำนวนคนและยอดเงิน 1.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำเดือน มีคนเพิ่ม หรืองดจ่ายเงินเดือน 3. ปริ้นรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 4. ประมวลผลสร้างบัตรเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 5. นำหนี้ต่าง ๆ และหนี้สหกรณ์ เข้าในระบบจ่ายตรง เป็น Text File 6. ตรวจสอบความถูกต้อง 7. ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

27 หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน รพช./สสอ.
จัดทำรายละเอียดเงินเดือน จัดทำรายละเอียดเงินเดือน (เหมือนเดิมที่เคยส่ง การเงิน สสจ.อด) ลงรายละเอียดรายการหักหนี้ต่าง ๆ ยอดเงินคงเหลือไม่ติดลบ ยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 10 บาท

28 รพช./สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่งงานการเงิน สสจ.อด.
นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อยแล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหักหนี้ให้ สสจ.อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบยอด

29 รพช./สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่งงานการเงิน สสจ.อด.
นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อยแล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหักหนี้ให้ สสจ.อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบยอด


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google