งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน เข้มแข็ง ใน ความหวั งของ ชุมชน กิจกรรมสานคน สานใจ ชุมชน เข้มแข็ง ในความ เป็นจริง สัมพันธ ภาพ การ จัดกา ร การมี ส่วนร่วม ความ เป็นทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน เข้มแข็ง ใน ความหวั งของ ชุมชน กิจกรรมสานคน สานใจ ชุมชน เข้มแข็ง ในความ เป็นจริง สัมพันธ ภาพ การ จัดกา ร การมี ส่วนร่วม ความ เป็นทีม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน เข้มแข็ง ใน ความหวั งของ ชุมชน กิจกรรมสานคน สานใจ ชุมชน เข้มแข็ง ในความ เป็นจริง สัมพันธ ภาพ การ จัดกา ร การมี ส่วนร่วม ความ เป็นทีม

2 ชุมชน ชากตาด้วง อ. แกลง จ. ระยอง ชุมชนบ้าน ท้ายโขด อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

3 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน 1. คัดเลือกชุมชน เข้มแข็ง 2. ศึกษาวิเคราะห์ ทุนชุมชน 3. ร่วมคิด ร่วมทำ กับชุมชน 4. พัฒนาสู่ความ ยั่งยืน

4 วิธีการ คัดเลือก ชุมชน มี อ. ส. ค. เป็น แกนประสาน มี อ. ส. ค. เป็น แกนประสาน กลุ่มแกนนำมี ความมุ่งมั่น กลุ่มแกนนำมี ความมุ่งมั่น สมาชิก ร่วมกัน ยอมรับ ขับเคลื่อน สมาชิก ร่วมกัน ยอมรับ ขับเคลื่อน

5 กลุ่มต่าง ๆ ใน ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ต้องการความ ช่วยเหลือ ต้องการความ ช่วยเหลือ กลุ่มอาสมัคร จัดตั้ง กลุ่มอาสมัคร จัดตั้ง อัศวพักตร์ ( หน้าม้า ) อัศวพักตร์ ( หน้าม้า ) ผู้มีส่วนได้เสีย ทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ทางการเมือง ผู้มีส่วนได้เสีย ทางการเมือง กลุ่มแกนนำที่มุ่ง พัฒนาเพื่อ ขับเคลื่อนชุมชน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่หวัง ผลตอบแทนที่เป็น กำไรหรือที่เป็นตัว เงิน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน เข้มแข็ง ใน ความหวั งของ ชุมชน กิจกรรมสานคน สานใจ ชุมชน เข้มแข็ง ในความ เป็นจริง สัมพันธ ภาพ การ จัดกา ร การมี ส่วนร่วม ความ เป็นทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google