งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเหตุผลการจัดทำ แผนงบลงทุน. อาคารรักษา เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง พัฒนา ระบบบริการด้าน............... สอดคล้องกับ service plan……….. มีผู้ป่วยนอก............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเหตุผลการจัดทำ แผนงบลงทุน. อาคารรักษา เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง พัฒนา ระบบบริการด้าน............... สอดคล้องกับ service plan……….. มีผู้ป่วยนอก............"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเหตุผลการจัดทำ แผนงบลงทุน

2 อาคารรักษา เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง พัฒนา ระบบบริการด้าน............... สอดคล้องกับ service plan……….. มีผู้ป่วยนอก............ คน / วัน ผู้ป่วยใน.............. คน / วัน อัตราครองเตียง.................... มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะกับปริมาณ ผู้ป่วยหรือไม่ มีความพร้อมทางด้านสถานที่ ถ้าเป็นขอทดแทน อาคารเดิมมีอายุการใช้งาน.............. ปี

3 อาคารสนับสนุนบริการ เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง อาคารที่ใช้ งานอยู่มีอายุการใช้งาน............... ปี แบ่งเป็นงาน อะไรบ้าง........ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไร อธิบาย......... และถ้าได้อาคาร.................... จะทำให้สนับสนุนการพัฒนา โรงพยาบาลสอดคล้องกับ service plan ด้าน....……….. มีผู้ป่วยนอก............ คน / วัน ผู้ป่วยใน.............. คน / วัน อัตราครองเตียง....................

4 บ้านพัก เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง อัตราครอง เตียง.................. มีอาคารพักจำนวน........ อาคาร จำนวนห้อง.......... ห้อง บ้านพัก....... หลังที่ใช้ งานอยู่มีอายุการใช้งาน.......... ปี มีบุคลากร ทั้งหมด........... คน 1. แพทย์........... คน 2. ทันตแพทย์............... คน 3. เภสัชกร.............. คน 4. พยาบาล........... คน 5. นักวิชาการ........... คน 6.................... คน 7...................... คน 8.............. คน ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ อธิบาย........................... ถ้าเป็นทดแทนมีอายุการใช้ งาน............. ปี

5 ครุภัณฑ์ เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง พัฒนา ระบบบริการด้าน............... สอดคล้องกับ service plan……….. มีผู้ป่วยนอก............ คน / วัน ผู้ป่วยใน.............. คน / วัน อัตราครองเตียง.................... ขอทดแทน / ขอใหม่เพื่อให้บริการ ผู้ป่วย อธิบาย............................ และมีความ พร้อมทางด้านบุคลากรซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ ให้บริการจำนวน............... คน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเหตุผลการจัดทำ แผนงบลงทุน. อาคารรักษา เป็น โรงพยาบาลขนาด............ เตียง พัฒนา ระบบบริการด้าน............... สอดคล้องกับ service plan……….. มีผู้ป่วยนอก............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google